EKSKLUZIVNO Novi svjetski poredak – ‘Ustav’

9
pogledi
Ilustracija: worldparliament-gov.org

Elektronička publikacija Nezavisni.hr dopušta prenošenje ovoga teksta uz obavezno navođenje izvora, pri čemu su web portali dužni objaviti link na originalni članak.

Svjesni da se danas čovječanstvo nalazi na povijesnoj prekretnici i da se nalazimo na pragu novog svjetskog poretka koji obećava ulazak u razdoblje mira, prosperiteta, pravednosti i harmonije; svjesni neovisnosti ljudi, naroda i sveukupnog življenja; svjesni da je čovjekova zloupotreba znanosti i tehnologije dovela čovječanstvo na sam rub katastrofe proizvodnjom strašnog oružja za masovno uništenje te na rub društvene i ekološke katastrofe; svjesni da je tradicionalni koncept sigurnosti u smislu vojne zaštite potpuna iluzija i u sadašnjosti i u budućnosti; svjesni jada i sukoba prouzrokovanih stalno rastućim jazom između siromašnih i bogatih; svjesni svoje obveze prema budućim naraštajima da spasimo čovječanstvo od predstojećeg potpunog uništenja; svjesni da je čovječanstvo jedno unatoč različitim narodima, rasama, vjerama, ideologijama i kulturama i da je princip jedinstva u raznolikosti temelj za novo doba u kojemu će rat biti protuzakonit, a prevladat će mir.

Kada Zemljini resursi budu pravedno iskorišteni za čovjekovo dobro i kada svi budu dijelili osnovna ljudska prava i odgovornosti bez diskriminacije; svjesni neizbježne realnosti da je najveća nada za preživljavanje na Zemlji osnivanje demokratske svjetske vlade.

Mi, građani svijeta, ovim smo odlučili osnovati svjetsku federaciju koju će se voditi u skladu s Ustavom Federacije Zemlje.

USTAV FEDERACIJE ZEMLJE

• Članak 1. – Opće funkcije svjetske Vlade
• Članak 2. – Osnovna struktura svjetske Federacije i svjetske Vlade
• Članak 3. – Tijela svjetske Vlade
• Članak 4. – Dodjela određenih ovlasti svjetskoj Vladi
• Članak 5. – Svjetska Vlada
• Stavak A – Funkcije i ovlasti svjetske Vlade
• Stavak B – Ustroj svjetske Vlade
• Stavak C – Parlament (House of Peoples)
• Stavak D – Dom naroda (House of Nations)
• Stavak E – Zastupnički dom (House of Counsellors)
• Stavak F – Provedbe svjetskog Parlamenta
• Članak 6. – Izvršno tijelo
• Stavak A – Funkcije i ovlasti Izvršnog tijela
• Stavak B – Ustroj Izvršnog tijela
• Stavak C – Predsjedništvo
• Stavak D – Kabinet Izvršnog tijela
• Stavak E – Provedbe Izvršnog tijela
• Stavak F – Ograničenja izvršnog tijela
• Članak 7. – Svjetska administracija
• Stavak A – Funkcije svjetske administracije
• Stavak B – Struktura i provedba svjetske administracije
• Stavak B-5 i 6 – Glavni tajnik svjetske administracije
• Stavak C – Odjeli svjetske administracije
• Članak 8. – Integracijski kompleks
• Stavak A – Definicija
• Stavak B – Svjetska administracija za državnu službu
• Stavak C – Svjetska administracija za granice i izbore
• Stavak D – Institut za Vladine postupke i svjetska pitanja
• Stavak E – Agencija za istraživanje i planiranje
• Stavak F – Agencija za tehnološko i ekološko vrednovanje
• Stavak G – Svjetski sustav za financijsko upravljanje
• Stavak H – Komisija za zakonodavnu procjenu
• Članak 9. – Svjetsko pravosuđe
• Stavak A – Pravosuđe svjetskog Vrhovnog suda
• Stavak B – Sudsko vijeće svjetskog Vrhovnog suda
• Stavak C – Mjesta u svjetskom Vrhovnom sudu
• Stavak D – Kolegij svjetskih sudaca
• Stavak E – Viši tribunal svjetskog vrhovnog suda
• Članak 10. – Sustav za provedbu
• Stavak A – Temeljna načela
• Stavak B – Struktura provedbe
• Stavak C – Svjetska policija
• Stavak D – Sredstva provedbe
• Članak 11. – Ombudusman (pravobranitelj) svijeta
• Stavak A – Uloga i ovlasti ombudusmana svijeta
• Stavak B – Struktura svjetskog pravobraniteljstva
• Članak 12. – Povelja o pravima građana Zemlje
• Članak 13. – Upravna načela svjetske Vlade
• Članak 14. – Zaštita i pridržavanje prava
• Članak 15. – Svjetske federalne zone i svjetski glavni gradovi
• Članak 16. – Svjetski teritoriji i vanjski poslovi
• Članak 17. – Ratifikacija i provedba
• Stavak A – Ratifikacija svjetskog Ustava
• Stavak B – Faze provedbe
• Stavak C – Prva provedbena faza Vlade
• Stavak D – Druga provedbena faza Vlade
• Stavak E – Puna provedbena faza Vlade
• Stavak F – Troškovi ratifikacije
• Članak 18. – Amandmani
• Članak 19. – Privremena svjetska Vlada
• Stavak A – Radnje koje treba poduzeti Ustavotvorna skupština
• Stavak B – Rad pripremne komisije
• Stavak C – Ustroj privremene svjetske Vlade
• Stavak D – Formiranje privremene svjetske Vlade
• Stavak E – Prvi potezi privremene svjetske Vlade

Članak 1. – Opće funkcije svjetske Vlade

Funkcije Federacije Zemlje su sljedeće:

1. Sprječavanje rata, razoružanje te rješavanje teritorijalnih i drugih nesuglasica koje ugrožavaju mir i ljudska prava.
2. Zaštita ljudskih prava kao što su pravo na život, slobodu, sigurnost, demokraciju te jednakost.
3. Omogućavanje uvjeta za ravnopravan socijalni i ekonomski razvoj te smanjivanje socijalnih razlika za sve građane svijeta.
4. Reguliranje svjetske trgovine, veza, transporta, valute, standarda, iskorištavanja svjetskih resursa te ostalih globalnih i internacionalnih procesa.
5. Zaštita okoliša i ekologije od svih štetnih utjecaja te kontrola tehnologijskih inovacija čiji utjecaji nadilaze nacionalne okvire u svrhu očuvanja Zemlje kao zdravog i sretnog doma Čovječanstva.
6. Osmisliti i primijeniti rješenja svih problema koji nadilaze mogućnosti vlada koji postoje sada ili bi mogli uzrokovati posljedice na međunarodnoj ili svjetskoj razini.

Članak 2. – Osnovna struktura svjetske Federacije i svjetske Vlade

1. Federacija Zemlja je organizirana kao jedinstvena federacija koja uključuje sve narode i sve ljude, oceane, mora i kopna kao i teritorije koji nemaju svoju upravu.
2. Vlada Federacije Zemlje nema vojsku, demokratska je po svom vlastitom ustroju te u njoj suvereno žive svi stanovnici Zemlje.
3. Ovlasti dane svjetskoj Vladi su ograničene onako kako je i definirano ovim Ustavom, primjenjive na probleme i situacije koje prelaze nacionalne okvire, ostavljajući narodnim vladama nadležnost nad unutarnjim poslovima svake vlade, ali u skladu s tijelom svjetske Vlade kako bi se zaštitila ljudska prava propisana Ustavom Federacije Zemlje.
4. Osnovne izborne i administrativne jedinice su izborni i administrativni distrikti svjetske Federacije Zemlje. Ukupno je definirano ne više od 1000 svjetskih izbornih i administrativnih distrikta u kojima je jednak broj populacije s mogućim odstupanjima od 10% više ili manje stanovništva.
5. Granični svjetski izborni i administrativni distrikti prikladno su kombinirani u ukupno 20 regija za sljedeće svrhe, ali neće biti ograničeni na njih: izbore i imenovanja određenih Vladinih službenika, administrativne svrhe, stvaranje različitih Vladinih organa nabrojenih u članku 4., funkcioniranje pravnog i provedbenog sustava, ombudsmana, kao i funkcioniranje bilo kojeg drugog organa ili agencije svjetske Vlade.
6. Svjetske se izborne i administrativne regije mogu sastojati od različitog broja izbornih i administrativnih distrikta uzimajući u obzir geografske, kulturološke, ekološke i druge čimbenike kao i populaciju.
7. Svjetske izborne i administrativne regije su grupirane u parove i tvore magna-regije.
8. Granice svjetskih izbornih i administrativnih regija ne prelaze granice distrikta i bit će zajedničke ukoliko je to ostvarivo za različite administrativne odjele i različite organe i agencije svjetske Vlade. Granice za izborne i administrativne distrikte i regije se ne moraju poklapati s postojećim granicama, ali mogu ukoliko je to primjenjivo.
9. Izborne i administrativne regije grupirane su tako da tvore najmanje pet kontinentalnih jedinica Zemlje za izbor i imenovanje određenih službenika svjetske Vlade i za određene aspekte ustroja i funkcioniranja nekoliko organa i organizacija svjetske Vlade kako je i određeno u daljnjem tekstu. Granice kontinentalnih jedinica ne prelaze postojeće nacionalne granice sve dok je to izvedivo. Kontinentalne jedinice se mogu sastojati od različitog broja izbornih i administrativnih regija.

Članak 3. – Organi svjetske Vlade

1. Parlament svijeta
2. Izvršno tijelo svijeta
3. Uprava svijeta
4. Integrativni kompleks
5. Pravosuđe svijeta
6. Provedbeni sustav
7. Pravobranitelj svijeta

Članak 4. – Ovlasti svjetske Vlade

Ovlasti svjetske Vlade koje se primjenjuju kroz nekoliko organa i agencija uključuju sljedeće:

1. Sprječavanje ratova i oružanih sukoba među narodima, distriktima i regijama Zemlje.
2. Nadgledanje naoružanja i sprječavanje ponovnog naoružanja. Zabrana proizvodnje, testiranja, prodaje, kupovine, upotrebe i posjedovanja oružja za masovno uništenje te zabrana ili reguliranje smrtonosnog oružja o kojima tako odluči Vlada.
3. Zabrana poticanja na ratovanje i diskriminaciju ili klevetanje savjesnih aktivista.
4. Osiguravanje sredstva za mirna i pravedna rješenja nesuglasica ili sukoba među narodima, građanima i/ili drugim komponentama u Federaciji Zemlji.
5. Nadziranje graničnih dogovora i vođenje plebiscita kada je to potrebno.
6. Definiranje granica za distrikte, regije i jedinice utemeljene za izborne, administrativne, pravne i druge svrhe svjetske Vlade.
7. Definiranje i reguliranje postupaka za predlaganje i izbor članova svakog od Domova parlamenta i za predlaganje, izbor, imenovanje i zaposlenje osoblja i svih Vladinih službenika.
8. Kodificiranje svjetskih zakona uključujući i tijelo međunarodnog prava stvorenog prije usvajanja svjetskog Ustava, ali koje nije u skladu s njima i koje je odobrila svjetska Vlada.
9. Utemeljenje jedinstvenih normi za težinu, mjere, obračunavanje i podatke.
10. Osiguravanje pomoći u slučaju velikih nepogoda kao što su suša, glad, pošasti, poplave, potresi, uragani, ekološke nepogode i druge katastrofe.
11. Garantiranje i provedba građanskih prava i osnovnih ljudskih prava definiranih Poveljom o pravima građana Zemlje koja je dio ovog Ustava po članku 12.
12. Definiranje standarda i promicanje boljih uvjeta u radu, prehrani, zdravlju, stanovanju, naseljima, ekološkim uvjetima, obrazovanju, ekonomskoj sigurnosti i drugim uvjetima definiranima u članku 13. ovog Ustava.
13. Reguliranje i nadgledanje međunarodnog transporta, komunikacije, poštanske usluge i migracija ljudi.
14. Reguliranje i nadgledanje nadnacionalne trgovine, industrije, korporacija, poslovanja, udruženja, profesionalne službe, opskrba radova, financiranja, investiranja i osiguranja.
15. Osiguranje i nadgledanje ukidanja carine i drugih prepreka u trgovini među narodima, ali s odredbama za zaštitu onih koji su prethodno bili zaštićeni carinama.
16. Povećanje dohotka i prihoda direktnim ili indirektnim sredstvima potrebnim za svrhe i aktivnosti svjetske Vlade.
17. Utemeljenje i rukovođenje svjetskim financijskim, bankarskim, kreditnim i osiguravateljskim institucijama uspostavljenima da služe ljudskim potrebama; utemeljenje, izdavanje i reguliranje svjetske valute, kredita i burze.
18. Planiranje i reguliranje razvoja, upotrebe, očuvanja i recikliranja prirodnih resursa Zemlje kao zajedničkog nasljedstva čovječanstva; zaštita okoliša u svakom pogledu za zaštitu dobra sadašnjih i budućih generacija.
19. Stvaranje i vođenje Svjetske gospodarske organizacije za razvoj kako bi pravedno služila svim ljudima u svjetskoj Federaciji.
20. Razvijanje i primjena rješenja međunarodnih problema u dobavljanju hrane, poljoprivredne proizvodnje, plodnosti tla, očuvanja tla, kontrole pesticida, ishrane, lijekova i otrova te odlaganja otrovnih otpada.
21. Razvijanje i primjena sredstva za kontroliranje rasta populacije u odnosu na kapacitet Zemlje te rješenje problema distribucije stanovništva.
22. Razvijanje, zaštita, reguliranje i očuvanje zaliha vode na Zemlji; razvijanje, vođenje i/ili koordiniranje transnacionalnim navodnjavanjem i drugim projektima za kontrolu i opskrbu vodom, osiguravanje pravedne alokacije transnacionalnih zaliha vode i zaštita protiv štetnih transnacionalnih utjecaja vodne raznolikosti ili projekata kontroliranja vremenskih uvjeta unutar nacionalnih granica.
23. Posjedovanje, provođenje, nadgledanje razvoja i očuvanja oceana i morskog dna i svih njihovih resursa te zaštita od štete.
24. Zaštita, kontroliranje i nadgledanje korištenja Zemljine atmosfere.
25. Provođenje međuplanetarnih i kozmičkih istraživanja. Imati isključivu nadležnost nad Mjesecom i svim satelitima lansiranima sa Zemlje.
26. Utemeljenje, provedba i/ili koordiniranje svjetskim zračnim linijama, prekomorskim prijevozom, međunarodnim željeznicama i cestama, svjetskim komunikacijskim sustavima, i sredstvima međuplanetarnog putovanja i komunikacija, kontroliranje i vođenje ključnih plovnih putova.
27. Razvijanje, vođenje i/ili koordiniranje transnacionalnim energetskim sustavima ili mrežama malih jedinica integriranih u energetske sustave i mreže proizvedenih iz sunca, vjetra, morskih mijena, toplinskih razlika, magnetskih snaga i svih drugih sigurnih i ekološki prihvatljivih izvora.
28. Kontroliranje rudarstva, proizvodnje, transporta i upotrebe fosilnih izvora energije koliko je potrebno da se smanji i spriječi štetnost za okoliš i ekologiju kao i sprječavanje sukoba i očuvanje zaliha za održivu upotrebu budućih generacija.
29. Provođenje nadležnosti i kontrole nad istraživanjem i testiranjem nuklearne energije te proizvodnjom nuklearne energije uključujući i pravo zabrane svakog oblika istraživanja i testiranja koje se smatra opasnim.
30. Kontrolirati osnovne prirodne resurse koji su ograničeni ili neravnomjerno raspoređeni po Zemlji. Pronaći i primijeniti načine za reduciranje otpada te pronaći načine za minimalizaciju razlika kada su razvoj ili proizvodnja nedovoljni za opskrbu sviju.
31. Omogućavanje istraživanja i procjene tehnologijskih inovacija koje imaju ili bi mogle imati nadnacionalne posljedice; određivanje mogućih opasnosti za čovječanstvo ili okoliš; uspostaviti kontrolu i regulaciju kako bi se spriječile opasnosti koje bi mogle ugroziti ljudsko zdravlje i opće dobro.
32. Provođenje opširnih programa za razvijanje sigurnih alternativnih tehnologija ili tehnologijskih procesa koji bi mogli biti opasni za okoliš, ekološki sustav, ljudsko zdravlje i opće dobro.
33. Rješenje nadnacionalnih problema uzrokovanih velikim nejednakostima u tehnologijskom razvoju ili mogućnostima, stvaranju kapitala, dostupnosti prirodnih resursa, obrazovnim mogućnostima, zaradi i razlikama u cijenama. Učestvovanje u procesu transfera tehnologije pod uvjetima sigurnima za ljudsko dobro i okoliš te pridonošenje smanjivanju nejednakosti.
34. Interveniranje pod postupcima svjetskog Parlamenta u slučaju unutardržavnog nasilja ili problema koji ozbiljno ugrožavaju mir u svijetu te ljudska prava.
35. Razvijanje svjetskog sveučilišnog sustava. Ispravljanje štetnosti u komunikacijskim materijalima koji uzrokuju nesporazume i sukobe na rasnoj, religijskoj, spolnoj i nacionalnoj osnovi.
36. Organiziranje, koordiniranje i/ili vođenje dobrovoljne, nevojne Svjetske uslužne korporacije koja bi provodila raširene projekte osmišljene kako bi služila općem dobru.
37. Određivanje službenog svjetskog jezika ili službenih svjetskih jezika.
38. Osnivanje i vodstvo sustava parkova, životinjskog svijeta i prirode.
39. Osnivanje i provođenje postupka za inicijativu i referendum građana svijeta o nadnacionalnom zakonu koji nije zabranjen ovim Ustavom.
40. Osnivanje odjela, ureda, komisija, instituta, korporacija, uprava ili agencija koji bi mogli biti potrebni za provedbu funkcija i ovlasti svjetske Vlade.
41. Služiti čovječanstvu na sve načine koje su sada ili bi u budućnosti mogli biti iznad nadležnosti narodnih ili lokalnih vlada.

Članak 5. – Svjetski parlament

Stavak A – Funkcije i ovlasti svjetskog Parlamenta

Funkcije i ovlasti svjetskog Parlamenta obuhvaćaju sljedeće:

1. Uređenje i donošenje detaljnog zakona u svim područjima vlasti i nadležnosti odobrenog svjetskoj Vladi člankom 4. ovog Ustava.
2. Izmjena ili opoziv zakona u svijetu za koje bi to bilo potrebno ili poželjno.
3. Odobrenje, izmjena ili odbacivanje međunarodnih zakona donesenih prije uspostave zakona svjetske Vlade.
4. Uspostavljanje odredbi i pravila koji bi mogli biti potrebni u skladu sa svjetskim Ustavom za odgovarajuće funkcioniranje svih organa, grana, odjela, ureda, komisija, instituta, agencija i drugih struktura Vlade.
5. Ocjena, izmjena i konačno odobrenje proračuna za svjetsku Vladu kako predloži svjetsko Izvršno tijelo, osmišljavanje načina za izravno prikupljanje sredstava potrebnih za punjenje proračuna, uključujući poreze, licence, pristojbe, globalno uračunati socijalni i javni troškovi koji moraju biti dodani u cijene dobara i usluga, kredita i predujma pozajmica i drugih odgovarajućih sredstava te odgovarajućih i dodijeljenih sredstava za sve provedbe i funkcije svjetske Vlade u skladu s odobrenim proračunima, ali podložnima pravu Vlade da izmijeni svaku raspodjelu.
6. Stvaranje, preinaka, ukidanje ili objedinjenje svih odjela, ureda, komisija, instituta, organizacija i drugih područja Vlade ukoliko bi to pridonijelo boljem funkcioniranju nekoliko organa svjetske Vlade podložnih određenim odredbama ovog Ustava.
7. Odobrenje imenovanja čelnika svih odjela, komisija, ureda, agencija i drugih organa Vlade osim onih odabranih izbornim ili državnim postupcima.
8. Zakonski otpustiti bilo kojeg člana Izvršnog tijela te bilo kojeg imenovanog ili izabranog člana tijela, odjela, ureda, agencije ili drugog područja vlade podložnog odredbama ovog Ustava.
9. Definiranje i preispitivanje granica izbornih i administrativnih distrikta, regija, magna-regije te kontinentalnih divizija.
10. Planiranje primjene odredbi svjetskog Ustava koje zahtijevaju primjenu po fazama tijekom nekoliko faza privremene svjetske Vlade; prva provedbena faza svjetske Vlade, druga provedbena faza svjetske Vlade, puna provedbena faza Vlade kao što je to definirano člancima 17. i 19. ovog Ustava.
11. Planiranje primjene ovih odredbi svjetskog Ustava što može potrajati i nekoliko godina.

Stavak B – Ustroj svjetskog Parlamenta

1. Svjetski Parlament čine tri doma kao što je to ovdje određeno:
• Sabor (House of Peoples) koji izravno i jednako predstavlja sve ljude na Zemlji
• Dom naroda (House of Nations) koji predstavlja sve narode ujedinjene u Federaciju Zemlju; te
• Zastupnički dom (House of Counsellors) s određenim funkcijama predstavljanja najvišeg dobra i najvećih interesa ljudi u cjelini.
• Svi članovi svjetskog Parlamenta, bez obzira na Dom bit će imenovani kao članovi Parlamenta.

Stavak C – Sabor (House of Peoples)

1. Sabor se sastoji od izravno izabranih narodnih delegata proporcionalno s brojem ljudi u izbornim i administrativnim distriktima, kako je i definirano člancima 2. – 4.
2. Narodne delegate odabiru punoljetni glasači za vrijeme izbora.
3. Po jedan narodni delegat je odabran iz svakog izbornog ili administrativnog distrikta za petogodišnji mandat u Saboru. Delegati mogu biti izabrani neograničen broj puta. Svaki delegat ima jedan glas.
4. Kandidati za narodne delegate moraju biti stari najmanje 21 godinu, moraju najmanje jednu godinu boraviti u izbornom distriktu iz kojeg se natječu te moraju prisegnuti da će časno služiti čovječanstvu.

Stavak D – Dom naroda (House of Nations)

Dom naroda čine nacionalni delegati izabrani i imenovani postupcima o kojima odlučuje svaka nacionalna vlada na sljedećoj osnovi:
1. Jedan nacionalni delegat iz svake nacije koja broji najmanje 100 000 stanovnika i ne više od 10 000 000 stanovnika.
2. Dva nacionalna delegata za svaku naciju od najmanje 10 000 000 stanovnika i najviše 100 000 000 stanovnika.
3. Tri nacionalna delegata za svaku naciju 100 000 000 stanovnika ili više.
1. Nacije s manje od 100 000 stanovnika mogu se udružiti u grupe s ostalim u svrhu izbora za Dom Naroda.
2. Nacionalni delegati se izabiru ili imenuju na petogodišnji mandat te mogu služiti mandate uzastopno neograničen broj puta.
3. Kandidati za narodne delegate moraju biti stari najmanje 21 godinu, najmanje jednu godinu boraviti u izbornom distriktu iz kojeg se natječu te prisegnuti da će časno služiti čovječanstvu.

Stavak E – Zastupnički dom (House of Counsellors)

1. Zastupnički dom čini 200 savjetnika izabranih u jednakom broju prema imenovanjima 20 izbornih i administrativnih regija, 10 iz svake regije kako je definirano člancima II-5 i II-6.
2. Članovi Zastupničkog doma imenuju profesori i studenti sveučilišta, fakulteta, stručnih visokih škola te instituta unutar svake izborne i administrativne regije. Imenovane osobe mogu i ne moraju biti dio fakulteta te mogu biti iz bilo koje profesije.
3. Osobe imenovane za Zastupnički dom iz svake izborne i administrativne regije će glasanjem između sebe smanjiti broj imenovanih na ne manje od dvostruko i ne više od trostruko od broja izabranih.
4. Osobe izabrane za članove Zastupničkog doma moraju biti najmanje 25 godina stare te prisegnuti da će služiti čovječanstvu. Izabrane osobe ne moraju prebivati u regiji koja ih je imenovala ili izabrala.
5. Članove Zastupničkog doma iz svake regije odabiru ostala dva Doma svjetske Vlade iz određene regije.
6. Zastupnici služe desetogodišnje mandate. Polovica članova Zastupničkog doma izabire se svakih pet godina. Zastupnici mogu biti izabrani uzastopno neograničen broj puta. Svaki zastupnik ima pravo na jedan glas.

Stavak F – Postupci svjetskog Parlamenta

1. Svaki Dom svjetskog Parlamenta tijekom prvog zasjedanja nakon općih izbora između sebe izabire vijeće od 5 članova, po jednog iz svake kontinentalne divizije. Članovi se smjenjuju godišnje tako da svake godine drugi član predsjeda vijećem, a preostala četiri člana su zamjenici predsjedatelja.
2. Vijeća predsjedatelja se iz svakog Doma, ukoliko je to potrebno, sastaju s ciljem koordiniranja poslovima Domova Parlamenta, pojedinačno i zajednički.
3. Svaka zakonska mjera ili radnja pokrenuta u Saboru ili u Domu naroda ili u oba istovremeno stupaju na snagu nakon što ih glasanjem obične većine odobre Sabor i Dom naroda, osim u slučajevima kada je izglasana apsolutna većina ili obična većina kako je određeno ovim Ustavom.
4. U slučaju neriješenosti mjere pokrenute u Saboru ili u Domu naroda, mjera se izravno upućuje Zastupničkom domu koji običnom većinom glasova donosi odluku, osim u slučaju kada se po ovom Ustavu zahtijeva drugo većinsko glasanje. Svaka mjera može biti proslijeđena Zastupničkom domu istovremenim glasanjem drugih dvaju Domova.
5. Zastupnički dom može inicirati svaku zakonsku mjeru koja se potom prosljeđuje drugim dvama Domovima i mora biti odobrena saborskom i zastupničkom običnom većinom kako bi stupila na snagu, osim ako se ovim Ustavom ne zahtijeva drugo većinsko glasanje.
6. Zastupnički dom može predstaviti mjeru ili rješenje svake neusvojene mjere pred oba Doma ili Domovi mogu zatražiti mišljenje Zastupničkog doma prije odlučivanja.
7. Svaki Dom Parlamenta usvaja svoja vlastita detaljna pravila postupka u skladu s postupcima navedenima dalje u Ustavu te omogućuje jednostavno koordiniranje postupcima triju Domova.
8. Odobrenje imenovanja svjetskog Parlamenta ili Domova zahtijeva glasanje obične većine dok je za zakonske opozive potrebna apsolutna većina glasova.
9. Nakon što se proglasi puna provedbena faza Vlade, opći izbori članova Vlade za Narodni Dom se održavaju svakih pet godina. Prvi opći izbori se održavaju u razdoblju od prve dvije godine nakon deklaracije pune provedbene faze svjetske Vlade.
10. Dok se ne proglasi puna provedbena faza Vlade, provode se izbori članova Vlade za Dom naroda kad god je to ostvarivo u skladu s kampanjom za ratifikaciju ovog Ustava.
11. Redovna zasjedanja Sabora i Doma naroda svjetskog Parlamenta sazivaju se svake godine drugog ponedjeljka u mjesecu siječnju.
12. Svaka nacija u skladu sa svojim vlastitim postupcima izabire ili imenuje članove svjetskog Parlamenta za Dom naroda najmanje trideset dana prije sazivanja Vlade u mjesecu siječnju.
13. Sabor zajedno s Domom naroda izabire članove Parlamenta za Zastupnički dom tijekom mjeseca siječnja nakon općih izbora. Prvo zasjedanje nakon općih izbora Zastupnički dom se saziva drugog ponedjeljka mjeseca ožujka, a nakon toga istovremeno s ostalim Domovima.
14. Dopunski izbori za popunjavanje praznina održavaju se unutar tri mjeseca od pojavljivanja praznine ili praznina.
15. Svjetski parlament zasjeda najmanje devet mjeseci svake godine. Jedna ili dvije stanke se mogu uzeti kada i koliko o tome zajednički odluči obična glasačka većina Sabora i Doma naroda.
16. Godišnja primanja članova Parlamenta sva tri Doma su ista, osim za članove Predsjedništva i izvršne vlasti.
17. Raspodjelu primanja za članove Parlamenta, Predsjedništva te izvršne vlasti će odrediti svjetski Parlament.

Članak 6. – Svjetsko Izvršno tijelo

Stavak A – Funkcije i ovlasti Izvršnog tijela

1. Provođenje osnovnog sustava svjetskog zakona kao što je definirano Ustavom i kodificirano svjetskim zakonom nakon što to odobri svjetski Parlament.
2. Provođenje zakona koji propisuje svjetski Parlament.
3. Predlaganje zakona koji će odobriti svjetski Parlament.
4. Sazivanje izvanrednih zasjedanja svjetskog Parlamenta prema potrebi.
5. Nadgledanje svjetske uprave i integrativnog kompleksa te sviju odjela, ureda te agencija.
6. Imenovanje, odabir i otpuštanje čelnika različitih tijela, odjela, grana, ureda, komisija, instituta, organizacija i drugih područja Vlade u skladu s odredbama ovog Ustava kako odredi svjetski Parlament.
7. Pripremanje i predlaganje godišnjeg sveobuhvatnog proračuna za djelovanje svjetskog Parlamenta te priprema i donošenje povremenog plana proračuna tijekom razdoblja od nekoliko godina.
8. Pripremanje i predlaganje prioriteta za svjetski zakon i proračunske raspodjele.
9. Opravdavanje potrošnje svjetskog Parlamenta za raspodjelu potrošnje u skladu s odobrenim i dugoročnijim proračunima koji su podložni revizijama koje odobri svjetski Parlament.

Stavak B – Ustroj svjetskog Izvršnog tijela

Izvršno tijelo čini peteročlano Predsjedništvo te Izvršni kabinet od dvadeset do trideset članova koji su članovi svjetskog Parlamenta.

Stavak C – Predsjedništvo

1. Predsjedništvo čini pet članova od kojih je jedan imenovan Predsjednikom, a ostali dopredsjednicima. Svaki član Predsjedništva je iz druge kontinentalne divizije.
2. Predsjednici se smjenjuju svake godine tako da je svaki član predsjednik druge godine, a ostali služe kao dopredsjednici. O redoslijedu smjenjivanja odlučuje Predsjedništvo.
3. Odluke Predsjedništva se uzimaju kolektivno na osnovi većinske odluke.
4. Svaki član Predsjedništva je član svjetskog Parlamenta izabran za Sabor, Zastupnički dom ili Dom Naroda.
5. Imenovanja za Predsjedništvo vrše članovi Zastupničkog doma. Broj imenovanih je dvostruko ili trostruko od broja izabranih. Ne više od jedne trećine imenovanih je iz Zastupničkog doma ili iz Doma Naroda. Imenovani moraju biti uključeni iz svih kontinentalnih divizija.
6. Među imenovanima koje predlaže Zastupnički dom, Predsjedništvo se izabire glasanjem triju Domova svjetskog Parlamenta na zajedničkom zasjedanju. Većinsko glasovanje jednako najmanje 40% od ukupnog članstva Parlamenta je potrebno za izbor svakog člana Predsjedništva uzastopnim eliminiranjem glasova sve dok se ne postigne većina.
7. Članovi Predsjedništva mogu biti zakonski smijenjeni, individualno ili skupno izglasavanjem apsolutne većine članova triju Domova svjetskog Parlamenta na zajedničkom zasjedanju.
8. Mandat Predsjedništva traje u razdoblju od pet godina i odvija se istodobno s mandatima članova Vlade, osim na kraju petogodišnjeg razdoblja kada članovi Predsjedništva služe dok se ne izaberu novi članovi za predstojeće Predsjedništvo. Članstvo u Predsjedništvu je ograničeno na dva uzastopna mandata.

Stavak D – Izvršni kabinet

1. Izvršni kabinet čini dvadeset do trideset članova s najmanje jednim članom iz svake od deset izbornih i administrativnih magna-regija.
2. Svi članovi Izvršnog kabineta su članovi svjetskog Parlamenta.
3. Ne više od dva člana Izvršnog kabineta su izabrana iz svake nacije Federacije Zemlje. Samo jedan član Izvršnog kabineta može biti iz nacije iz koje član Vlade djeluje kao član Predsjedništva.
4. Svaki član Izvršnog kabineta djeluje kao čelnik odjela ili organizacije svjetske administracije ili integrativnog kompleksa i u tom svojstvu je imenovan Ministrom određenog odjela ili organizacije.
5. Imenovanje članova Izvršnog kabineta izvršava Predsjedništvo uzimajući u obzir različite funkcije koje članovi Izvršnog kabineta obavljaju. Predsjedništvo neće imenovati više članova od dvostrukog broja izabranih.
6. Izvršni kabinet je imenovan običnom većinom članova triju Domova svjetskog Parlamenta na zajedničkom zasjedanju.
7. Članovi Izvršnog kabineta mogu pojedinačno ili skupno biti zakonski smijenjeni apsolutnom glasačkom većinom članova triju Domova svjetskog Parlamenta na zajedničkom zasjedanju.
8. Mandat za Izvršni kabinet traje pet godina i odvija se istovremeno s mandatima članova Vlade osim na kraju petogodišnjeg razdoblja, članovi kabineta nastavljaju djelovati dok se ne izabere novi Izvršni kabinet za predstojeći mandat. Članstvo u Izvršnom kabinetu je ograničeno na tri uzastopna mandata bez obzira na promjene u ministarskim položajima.

Stavak E – Postupci svjetskog Izvršnog tijela

1. Predsjedništvo dodjeljuje ministarske položaje među članovima Kabineta za vodstvo nekoliko administrativnih odjela i glavnih organizacija administracije i integrativnog kompleksa. Svaki dopredsjednik može djelovati kao ministar administrativnog odjela, no ne i Predsjednik. Ministarski položaji mogu biti promijenjeni prema nahođenju Predsjedništva. Član kabineta ili dopredsjednik mogu imati više od jednog ministarskog položaja, ali ne više od tri uzimajući u obzir da nijedan član Kabineta nije bez ministarskog položaja.
2. Predsjedništvo uz konzultacije s Izvršnim kabinetom priprema i predstavlja Parlamentu krajem svake godine predloženi program svjetskog zakona. Predsjedništvo može predložiti drugi zakon tijekom godine.
3. Predsjedništvo je uz konzultacije s Izvršnim kabinetom i sa Svjetskom financijskom administracijom, (vidjeti članak 8., stavak G-1-i) odgovorno za pripremanje i prilaganje svjetskom Parlamentu prijedlog godišnjeg proračuna i proračunskih planova za nekoliko godina.
4. Svaki član Kabineta i dopredsjednik kao ministar ministarstva ili agencije priprema godišnje izvješće za određeni odjel ili agenciju koje se dostavlja Predsjedništvu i Parlamentu.
5. Članovi Predsjedništva i Izvršnog kabineta su u svakom trenutku odgovorni Parlamentu individualno i kolektivno.
6. Praznine koje se u bilo koje vrijeme pojave u Izvršnom tijelu popunjavaju se unutar šest dana imenovanjem i izborom na isti način na koji je to određeno i za početno popunjavanje ureda.

Stavak F – Ograničenja svjetskog Izvršnog tijela

1. Svjetsko Izvršno tijelo ne smije mijenjati, smjenjivati, ograničavati, kršiti ili na bilo koji način ometati odredbe ovog Ustava ili bilo kojeg zakona donesenog ili odobrenog od strane svjetske Vlade u skladu s odredbama ovog Ustava.
2. Izvršno tijelo nema pravo veta ni na koji zakon koji je usvojio svjetski Parlament.
3. Izvršno tijelo ne može razriješiti Parlament ni ijedan Dom Parlamenta.
4. Izvršno tijelo se ne smije suprotstavljati odlukama svjetskih sudova.
5. Izvršno tijelo se obvezuje da će vjerno provoditi sve zakone koje donosi Parlament u skladu s odredbama ovog Ustava, ne smije zaplijeniti ili odbiti trošiti sredstva koja predvidi Parlament niti potrošiti više sredstava nego to predvidi Parlament.
6. Izvršno tijelo se ne smije protiviti odlukama ili kontroliranjima svjetskog Parlamenta, svjetskog sudstva ili odredbama ovog Ustava nikakvim naredbama, privilegijama ili izvanrednim očitovanjima i proglasima.

Članak 7. – Svjetska uprava

Stavak A – Funkcije svjetske administracije

1. Svjetska administracija je organizirana tako da obavlja detaljnu i kontinuiranu upravu i primjenu svjetskog zakona i zakonodavstva.
2. Svjetska administracija je pod upravom svjetskog Izvršnog tijela te je u svakom trenutku odgovorna Izvršnom tijelu.
3. Svjetska administracija je organizirana tako da pruža stručnu sustavnost upravi i provedbi.
Stavak B – Ustroj i postupci svjetske administracije
1. Svjetsku administraciju čine stručno organizirani odjeli i druge organizacije u svim područjima djelatnosti zahtijevajući sustavnost uprave i provedbe svjetske Vlade.
Svakim odjelom ili važnijom organizacijom svjetske administracije upravlja Ministar koji je član ili Izvršnog kabineta ili potpredsjednik Predsjedništva.
Svaki odjel ili važnija organizacija ima voditelja osoblja, pretpostavljenog upravitelja, koji pomaže Ministru i nadgleda detaljnu djelatnost odjela ili organizacije.
1. Svakog pretpostavljenog upravitelja imenuje Ministar odjela ili organizacije među pretpostavljenim osobama Svjetske civilne administrativne službe čim listu pretpostavljenih donese Svjetska državna upravna služba i potvrdi Predsjedništvo. Privremena imenovanja obavljaju ministri do donošenja liste pretpostavljenih uz potvrdu Predsjedništva.
2. Postojat će i glavni tajnik svjetske administracije kojeg imenuje Predsjedništvo i potvrđuje apsolutna većina cijelog Izvršnog kabineta.
3. Funkcije i odgovornosti glavnog tajnika je sudjelovati u koordiniranju djelatnosti pretpostavljenih upravitelja nekoliko odjela i organizacija svjetske administracije. Glavni tajnik je u svakom trenutku podređen upravi Predsjedništva te izravno odgovora Predsjedništvu.
4. Namještenje bilo kojeg pretpostavljenog upravitelja i glavnog tajnika je moguće zakonski obustaviti zajedničkom apsolutnom većinom Izvršnog kabineta i Predsjedništva, ali ne u suprotnosti s pravilima državne službe koja štiti pravo na namještenje na temelju sposobnosti.
5. Svaki ministar odjela ili ureda svjetske administracije koji je ujedno i član Parlamenta omogućuje kontinuiranu vezu između određenog odjela ili ureda i Vlade te u svakom trenutku odgovara na sva pitanja i zahtjeve za informacijama iz Parlamenta uključujući Komitete svakog Doma Parlamenta.
6. Predsjedništvo u suradnji s određenim ministrom je odgovorno za organizaciju svakog odjela i važnijih ureda svjetske Vlade.
7. Dodjeljivanje zakonskih mjera, ustavnih odredbi i područja svjetskog zakona određenim odjelima i uredima za upravu i provedbu vrši Predsjedništvo uz konzultacije s Izvršnim kabinetom i glavnim tajnikom, osim ako nije drukčije određeno zakonom koji donosi Parlament.
8. Predsjedništvo, uz konzultacije s Izvršnim kabinetom, može predložiti uređenje drugih odjela i ureda u ministarstvima; predložiti promjenu, kombiniranje ili ukidanje postojećih odjela ukoliko se to pokaže potrebitim. Svaka takva promjena, kombiniranje ili ukidanje zahtijeva odobrenje običnom glasačkom većinom triju Domova Parlamenta na zajedničkom zasjedanju.
9. Svjetski Parlament može apsolutnom glasačkom većinom triju Domova na zajedničkom zasjedanju urediti nove odjele i urede u ministarstvima svjetske administracije te upraviti Izvršnim tijelom da mijenja, kombinira ili ukida postojeće odjele ili urede u ministarstvima.
10. Predsjedništvo i Izvršno tijelo ne smiju stvarati, temeljiti ili održavati nikakve upravne ili izvršne odjele u svrhu zaobilaženja kontrole Parlamenta.

Stavak C – Odjeli svjetske administracije

Među odjelima i uredima ministarstava, ali koji se ne ograničavaju na njih, podložni kombinacijama i promjenama u deskriptivnoj terminologiji su oni navedeni pod ovim stavkom. Svako važnije područje uprave vodi ministar Kabineta i nadređeni upravitelj ili potpredsjednik i nadređeni upravitelj.
1. Razoružanje i sprječavanje rata.
2. Stanovništvo.
3. Hrana i poljoprivreda.
4. Vodne zalihe i plovni putovi.
5. Zdravlje i prehrana.
6. Obrazovanje.
7. Kulturološka raznolikost i umjetnost.
8. Prebivališta i naselja.
9. Okoliš i ekologija.
10. Svjetski resursi.
11. Oceani i podmorja.
12. Atmosfera i svemir.
13. Energija.
14. Znanost i tehnologija.
15. Genetičko istraživanje i inženjering.
16. Rad i zarada.
17. Gospodarski i socijalni razvitak.
18. Trgovina i industrija.
19. Prijevoz i putovanja.
20. Multinacionalne korporacije.
21. Komunikacije i informacije.
22. Ljudska prava.
23. Distributivna pravda.
24. Svjetske uslužne korporacije.
25. Svjetski teritoriji, glavni gradovi i parkovi.
26. Vanjski poslovi.
27. Demokratske provedbe.
28. Porez.

Članak 8. – Integrativni kompleks

Stavak A – Definicija

Određeni upravni, istraživački, planski i pomoćni uredi Vlade koji su od osobite važnosti za zadovoljavajuće funkcioniranje svih ili većine područja Vlade su imenovani kao integrativni kompleks. Integrativni kompleks uključuje i urede nabrojene pod ovim stavkom pod odredbom da i drugi takvi uvjeti mogu biti dodani prijedlogom Predsjedništva o kojima je prethodno odlučila Vlada.
1. Svjetska administracija državne službe.
2. Administracija za svjetske izbore i granice.
3. Zavod za Vladine provedbe i svjetske probleme.
4. Organizacija za istraživanje i planiranje.
5. Organizacija za tehnološka i okolišna vrednovanja.
6. Svjetska financijska administracija.
7. Komisija za zakonodavno izvješće.
Svaki ured integrativnog kompleksa vodi ministar Kabineta i pretpostavljeni upravitelj, ili potpredsjednik i pretpostavljeni upravitelj zajedno s Komisijom. O pravilima za svaki ured odlučuju članovi Komisije većinskom odlukom zajedno s upraviteljem i ministrom ili potpredsjednikom.
Svjetski Parlament u svakom trenutku može definirati daljnje odgovornosti, funkcije i organizaciju nekoliko ureda integrativnog kompleksa u skladu s odredbama članka 8. i ostalim odredbama ovog Ustava. Svaki ured integrativnog kompleksa pravi godišnje izvješće za Parlament i Predsjedništvo.

Stavak B – Svjetska administracija za državnu službu

Funkcije Svjetske administracije državne službe su sljedeće, ali se ne ograničavaju samo na ovo:

1. Formuliranje i definiranje standarda, kvalifikacija, testova, ispita i ljestvice zarade osoblja svih organa, odjela, ureda, komisija i organizacija svjetske vlade u skladu s provedbama svjetskog Ustava zahtijevajući odobrenje Predsjedništva i Izvršnog kabineta podložnog ocjeni i odobrenju Vlade.
2. Utvrđivanje popisa kompetentnog osoblja za sve kategorije osoblja koji se imenuju i namještaju u službi svjetske Vlade.
3. Izbor i namještanje po zahtjevu bilo kojeg Vladinog organa, odjela, ureda, instituta, komisije, organizacije ili ovlaštene službenike koji bi bili potrebni, osim za one položaje koji se izabiru i imenuju odredbama ovog Ustava ili određenim zakonom svjetskog Parlamenta.
4. Svjetsku upravnu državnu službu vodi deseteročlana komisija uz ministra Kabineta ili potpredsjednika ili pretpostavljenog upravitelja. Komisiju čini po jedan povjerenik iz svake od deset izbornih i administrativnih magna regija. Osobe koje djeluju kao povjerenici imenuje Zastupnički dom (House of Counsellors), a zatim Predsjedništvo na petogodišnje mandate. Povjerenici mogu obavljati mandate uzastopno neograničen broj puta.

Stavak C – Svjetska administracija za granice i izbore

1. Funkcije Svjetske administracije za granice i izbore uključuju sljedeće, ali nisu ograničene na samo ovo:

1. Definiranje granica za osnovne izborne i upravne distrikte, svjetske izborne i upravne regije i magna-regije te kontinentalne divizije podložne Parlamentu za zakonsko odobrenje.
2. Povremeno adaptirati svakih deset ili pet godina, ukoliko je to potrebno, granice svjetskih izbornih i upravnih distrikta, izbornih i upravnih regija i magna-regija te kontinentalnih divizija koje odobrava svjetski Parlament.
3. Definirati detaljne postupke za imenovanje i izbor članova Parlamenta za Sabor (House of Peoples) i Zastupnički dom (House of Counsellors) koje mora odobriti Vlada.
4. Provođenje izbora za članove Vlade za Sabor (House of Peoples) i Zastupnički dom (House of Counsellors).
5. Prije svakih parlamentarnih izbora, pripremiti glasačke informativne brošure u kojima se sažeto predstavljaju trenutna važna pitanja te svakog kandidata kao i informacije o njemu i njegov stav o važnim pitanjima; informirati o inicijativama te referendumima o kojima će se glasati; razdijeliti glasačke informativne brošure za svaki izborni distrikt ili skupinu distrikta; dobiti savjete za pripremanje brošure od Instituta za postupke Parlamenta i svjetska pitanja, Agencije za istraživanje i planiranje te Agencije za tehnologijsku i okolišnu procjenu.
6. Definirati pravila za svjetske političke stranke koje mora odobriti Parlament te izvješća i prijedloge svjetskog pravobranitelja.
7. Definirati detaljne postupke za zakonske inicijative i referendume građana Zemlje te provesti glasanje o nadnacionalnim inicijativama ili referendumima zajedno s parlamentarnim izborima.
8. Provoditi plebiscit kada to zahtijevaju drugi organi Vlade te predložiti rješenje graničnih nesuglasica.
9. Provoditi svjetski popis stanovništva svakih pet godina te pripremiti i održati kompletne demografske analize Zemlje.

2. Administraciju za svjetske granice i izbore vodi deseteročlana komisija uz pretpostavljenog upravitelja i ministra kabineta ili potpredsjednika. Komisiju čini po jedan povjerenik iz svake izborne i upravne magna-regije. Osobe koje djeluju kao povjerenici imenuje Zastupnički dom (House of Counsellors), a potom im Predsjedništvo dodjeljuje petogodišnji mandat. Povjerenici mogu obavljati dužnost uzastopno neograničen broj puta.

Stavak D – Zavod za Vladine postupke i svjetska pitanja

Funkcije Zavoda za Vladine postupke i svjetska pitanja će biti sljedeće, ali neće biti ograničene na ovo:

1. Pripremiti i voditi informativne tečajeve, edukaciju i osposobljavanje osoblja koje radi u svjetskoj Vladi uključujući i članove Parlamenta i ostalog osoblja za izbore, imenovanja i državnu službu tako da svaka osoba u službi Vlade bolje razumije funkcije, ustroj, postupke i unutarnje odnose između različitih organa, ministarstava, ureda, zavoda, komisija, agencija i drugih područja Vlade.
2. Pripremati i voditi tečajeve za informiranje, edukaciju, rasprave, novosti i nove ideje u svim područjima svjetskih pitanja, posebno za članove Parlamenta i Izvršnog tijela, za glavno osoblje svih organa, ministarstava i agencija Vlade, ali i za sve ostale u službi Vlade.
3. Uključiti kvalificirane osobe s privatnih i javnih sveučilišta, fakulteta, istraživačkih i djelatnih organizacija mnogih zemalja, kao i drugih kvalificiranih osoba u svrhu podučavanja na tečajevima i seminarima koje organizira Zavod za Vladine postupke i svjetske probleme.
4. Ugovarati s privatnim i javnim sveučilištima i agencijama vođenje tečajeva i seminara za Zavod.

5. Zavod za Vladine postupke i svjetska pitanja nadgleda deseteročlana komisija uz pretpostavljenog upravitelja i ministra Kabineta ili potpredsjednika. Komisija se sastoji od jednog povjerenika, a svakog od njih imenuje Sabor (House of Peoples), Dom naroda (House of Nations), Zastupnički dom (House of Counsellors), Predsjedništvo, Kolegij svjetskih sudaca, svjetski pravobranitelj, Svjetsko državno odvjetništvo, Agencija za istraživanje i planiranje, Agencija za tehnologijsku i okolišnu procjenu i Svjetsku upravu za financijsku sustav. Povjerenici služe petogodišnje mandate te ih mogu služiti uzastopno.

Stavak E – Agencija za istraživanje i planiranje

Funkcije Agencije za istraživanje i planiranje su sljedeće, ali nisu ograničene ovim:

1. Služiti svjetskom Parlamentu, Izvršnom tijelu, upravi i drugim organima, ministarstvima i agencijama u svakom pogledu u kojem se zahtijeva istraživanje i planiranje unutar kompetencije agencije.
2. Pripremiti i provoditi opširan popis svjetskih resursa.
3. Pripremiti opširan plan za razvoj, očuvanje, recikliranje i ravnopravnu raspodjelu resursa za dobro svih ljudi na Zemlji uz zakonsko odobrenje Vlade.
4. Pripremiti i provesti opširan popis i opis svih svjetskih pitanja uključujući njihove međusobne odnose, utjecati na vremenske projekcije i predložena rješenja zajedno s literaturom.
5. Provesti istraživanje i pomoći u pripremi zakonskih mjera na zahtjev bilo kojeg člana Vlade ili bilo kojeg komiteta bilo kojeg Doma Vlade.
6. Provesti istraživanje i pomoći pripremiti prijedloge zakona ili prijedloge zakonskih programa i rasporeda na zahtjev Predsjedništva, Izvršnog kabineta ili bilo kojeg ministra kabineta.
7. Provesti istraživanja i pripremiti izvješća na zahtjev bilo kojeg drugog organa, ministarstva ili agencije svjetske Vlade.
8. Osigurati pomoć javnih i privatnih sveučilišta, fakulteta, agencija za istraživanje i drugih organizacija za različite projekte istraživanja i planiranja.
9. Surađivati s javnim i privatnim sveučilištima, fakultetima, agencijama za istraživanje i drugim agencijama za pripremu određenih izvješća, studija i prijedloga.
10. Otvoriti opširnu svjetsku knjižnicu za članove Vlade te za sve ostale službene osobe koje rade za Vladu kao i za javne informacije.

11. Agenciju za istraživanje i planiranje će nadgledati deseteročlana komisija uz pretpostavljenog upravitelja i ministra kabineta ili potpredsjednika. Komisija će se sastojati od jednog povjerenika, a svakog od njih će imenovati Sabor (House of Peoples), Dom naroda (House of Nations), Zastupnički dom (House of Counsellors), Predsjedništvo, Kolegij svjetskih sudaca, svjetski pravobranitelj, svjetski odvjetnički ured, Agencija za istraživanje i planiranje, Agencija za tehnologijsku i okolišnu procjenu i Svjetsku financijsku administraciju. Povjerenici će služiti petogodišnje mandate te ih mogu služiti uzastopno.

Stavak F – Agencija za tehnologijsku i okolišnu procjenu

Funkcije agencije za istraživanje i okolišnu procjenu su sljedeće, ali nisu ograničene ovim:

1. Provođenje registracije i opisa svih značajnih tehnoloških inovacija zajedno s djelujućim projekcijama. Istraživanje, analiza i procjena utjecaja i posljedica tehnologijskih inovacija koje mogu imati značajniji dobar ili loš utjecaj ili opasne posljedice na ljudski život ili okoliš, ili koje mogu zahtijevati određene regulacije ili zabrane za sprječavanje opasnosti ili osiguravanje dobrobiti.
2. Istražiti, analizirati i procijeniti okolišne i ekološke probleme, osobito okolišne ili ekološke probleme koji su rezultat bilo kakvih promjena okolišnih i ekoloških odnosa koji mogu biti uzrokovani tehnologijskim inovacijama, procesima razvoja resursa, stvaranjima naselja, proizvodnjom energije, gospodarskim i industrijskim razvojem ili drugim promjenama u okolišu koje mogu biti rezultat čovjekovog utjecaja ili su prirodno uzrokovane.
3. Održavanje globalne mreže nadziranja za mjerenje mogućih štetnih utjecaja tehnologijskih inovacija i zagađivanja okoliša u svrhu njihove prevencije.
4. Priprema prijedloga temeljenih na tehnologijskim i ekološkim analizama i procjenama koje služe kao smjernice za Vladu, Izvršno tijelo, upravu i Agenciju za istraživanje i planiranje i druge organe, ministarstva i agencije svjetske Vlade kao i pojedincima u službi Vlade te nacionalnih i lokalnih vlada i zakonodavnih tijela.
5. Uključiti dobrovoljnu ili ugovornu pomoć i sudjelovanje privatnih i javnih sveučilišta, fakulteta, istraživačkih instituta i drugih udruženja i organizacija za tehnologijsku i okolišnu procjenu.
6. Uključiti dobrovoljnu ili ugovornu pomoć i sudjelovanje privatnih i javnih sveučilišta, fakulteta, istraživačkih instituta i drugih organizacija, osmisliti i razviti alternative za štetne i opasne tehnologije te aktivnosti štetne za okoliš, osigurati dobrobit od tehnoloških postignuća, spriječiti štetnosti tehnologijskih inovacija ili promjena u okolišu uz zakonsko odobrenje Vlade.
1. Agenciju za tehnologijsku i okolišnu procjenu nadgleda deseteročlana komisija uz pretpostavljenog upravitelja i ministra kabineta ili potpredsjednika. Komisija se sastoji od jednog povjerenika, a svakog od njih imenuje Sabor (House of Peoples), Dom naroda (House of Nations), Zastupnički dom (House of Counsellors), Predsjedništvo, Kolegij svjetskih sudaca, svjetski pravobranitelj, Svjetsko državno odvjetništvo, Agencija za istraživanje i planiranje, Agencija za tehnologijsku i okolišnu procjenu i Svjetsku upravu za financijski sustav. Povjerenici će služiti petogodišnje mandate te ih mogu služiti uzastopno.

Stavak G – Svjetska uprava za financijski sustav

1. Funkcije Svjetske uprave za financijski sustav uključuju sljedeće, ali nisu ograničene na ovo:

1. Određivanje i provedba postupaka za prikupljanje prihoda za Vladu u skladu sa zakonom donesenim od strane Vlade koji uključuju porez, uračunate socijalne i javne troškove, ovlaštenja, pristojbe, dohotke od nadnacionalnih projekata, poslova ili resursa i svih drugih izvora.
2. Rukovoditi Državnom revizorskom institucijom; provesti studije troškova/naknada i izvješća funkcioniranja i djelovanja svjetske Vlade i njenih nekoliko organa, odjela, grana, ureda, komisija, instituta, agencija i drugih struktura Vlade. U provođenju takvih studija i izvješća, neće se obračunavati samo izravni financijski troškovi i naknade, nego i ljudski, socijalni, okolišni, indirektni, dugoročni i drugi troškovi i naknade stvarnih ili mogućih opasnosti ili šteta. Takve studije i izvješća će biti korištene za razotkrivanje gubitaka, neefikasnosti, zloupotrebe, nepotrebnih troškova i drugih nepravilnosti.
3. Provoditi studije troškova/naknada na zahtjev bilo kojeg Doma Vlade ili odbora, Predsjedništva, Izvršnog kabineta, svjetskog pravobranitelja, Svjetskog državnog odvjetništva, Vrhovnog suda ili bilo kojeg upravnog odjela ili agencije integrativnog kompleksa.
4. Rukovoditi Zemaljskim uredom za nadziranje te nadgledati izdatke svjetske Vlade za sve svrhe, projekte i djelatnosti valjano propisane ovim Ustavom, svjetskim Parlamentom, svjetskim Izvršnim tijelom i drugim organima, odjelima i agencijama svjetske Vlade.
5. Osnovati i rukovoditi Zemaljskim bankarskim sustavom, prijeći na zajedničku svjetsku valutu pod uvjetima koje usvoji svjetski Parlament.
6. Određivanje i provođenje postupaka monetarnog i kreditnog sustava temeljenog na korisnom svojstvu i obavljanju u robi i uslugama u skladu s određenim zakonima koje usvoji Parlament te u skladu s bankarskim sustavom. Takav monetarni i kreditni sustav koristi bankarski sustav za financiranje projekata i djelatnosti Vlade i za sve ostale financijske svrhe odobrene od strane Parlamenta bez kamata na obveznice, ulaganja ili druge financijske udjele te dugovanja.
7. Utvrditi kriterije za proširenje kredita vodeći računa o radnoj sposobnosti ljudi, troškovima, ljudskim i društvenim vrijednostima, ekologiji i estetici, smanjivanju nejednakosti, integritetu, kompetentnom upravljanju, prikladnoj tehnologiji, potencijalnoj proizvodnji i provedbi.
8. Utemeljiti i rukovoditi Zemaljskim sustavom osiguranja u područjima svijeta koji prelaze granice u skladu sa zakonom koji je usvojio svjetski Parlament.
9. Pomoći Predsjedništvu ukoliko je potrebno pri tehničkim pripremama prihoda za funkcioniranje svjetske Vlade.

2. Svjetsku upravu za financijski sustav nadgleda deseteročlana komisija uz pretpostavljenog upravitelja i ministra Kabineta ili potpredsjednika. Komisija se sastoji od jednog povjerenika, a svakog od njih imenuje Sabor (House of Peoples), Dom naroda (House of Nations), Zastupnički dom (House of Counsellors), Predsjedništvo, Kolegij svjetskih sudaca, ombudsman, Svjetski odvjetnički ured, Agencija za istraživanje i planiranje, Agencija za tehnologijsku i okolišnu procjenu te Zavod za Vladine postupke i svjetske probleme. Povjerenici služe petogodišnje mandate te ih mogu služiti uzastopno.

Stavak H – Komisija za zakonska izvješća

1. Funkcije Komisije za svjetska izvješća su ispitivanje zakona koje donosi ili usvaja od prethodnog Tijela međunarodnog zakona u svrhu analiziranja zastarjelosti, nepravilnosti i manjkavosti zakona te u skladu s tim predlaganje Parlamentu opoziva, dopuna ili izmjena zakona.
2. Komisiju za zakonska izvješća čini dvanaest članova uključujući i dva koja izabiru Sabor, Dom naroda, Zastupnički dom, Kolegij svjetskih sudaca, ombudsman te Predsjedništvo. Članovi Komisije služe deset godina i mogu biti ponovo izabrani za obavljanje uzastopnih mandata. Polovica članova Komisije, nakon što se Komisija formira po prvi put, izabire se svakih pet godina s tim da su prvi mandati za polovicu članova u trajanju od pet godina.
Članak 9. – Svjetsko pravosuđe
Stavak A – Pravosuđe svjetskog Vrhovnog suda
1. Vrhovni sud se utemeljuje zajedno sa sudovima regija i distrikta. Vrhovni sud čini više sudova.
2. Vrhovni sud zajedno sa sudovima regija i distrikta ima obveznu nadležnost u svim slučajevima, djelatnostima, raspravama, sukobima, kršenjima zakona, građanskim tužbama, jamstvima građanskih i ljudskih prava, tumačenju Ustava i drugim sudskim sporovima ovog Ustava, svjetskog zakona i tijela sudskog zakona kojeg odobri svjetski Parlament.
3. Odluke Vrhovnog suda obvezuju sve strane uključene u slučajeve i djelatnosti iznesene pred bilo koji sud svjetskog Vrhovnog suda. Svaki sud Vrhovnog suda ustanovljuje najviši žalbeni sud osim ako predmeti nisu dodijeljeni ili preneseni Vrhovnom sudu kako je i propisano člankom 9. stavkom E.
Stavak B – Sudovi svjetskog Vrhovnog suda
Sudovi svjetskog Vrhovnog suda i njihove pojedinačne nadležnosti su sljedeće:
1. Sud za ljudska prava: rješavanje pitanja vezanih za ljudska prava zagarantiranih građanskim i ljudskim pravima propisanima člankom 8. te člankom 13. ovog Ustava te ostalim zakonodavnim tijelima koje je odobrio Parlament.
2. Sud za prekršaje: rješavanje pitanja proizašlih iz kršenja svjetskog zakona od strane pojedinaca, korporacija, grupa i udruženja, ali ne i pitanja koja se izravno tiču kršenja ljudskih prava.
3. Građanski sud: rješavanje pitanja vezanih za građanske parnice i rasprave između pojedinaca, korporacija, grupa i udruženja pod svjetskim zakonom i zakonodavstvom te administracijom.
4. Ustavni sud: rješavanje tumačenja svjetskog Ustava te pitanja proizašlih iz tumačenja svjetskog Ustava.
5. Međunarodni sud: rješavanje nesuglasica, sukoba i sudskih sporova proizašlih iz nacija ili između nacija udruženih u Federaciju Zemlju.
6. Sud za javne slučajeve: rješavanje problema pod nadležnosti drugih sudova proizašlih iz nesuglasica, sukoba, građanskih parnica i drugih sudskih sporova između svjetske Vlade i korporacija, grupa ili pojedinaca u slučajevima koji uključuju svjetski zakon.
7. Žalbeni sud: rješavanje pitanja koji uključuju svjetski zakon i zakonodavstvo na koje se mogu žaliti nacionalni sudovi; odlučivanje o dodjeli slučajeva, djelatnosti ili parnica sudovima kada se pitanja ili nesuglasice tiču odgovarajućeg pravosuđa.
8. Savjetodavni sud: mišljenja o pitanjima koja proizlaze iz bilo kojeg svjetskog zakona i zakonodavstva, izuzev djelatnosti i pitanja koja se tiču tumačenja Ustava. Savjetodavno mišljenje može zatražiti svaki Dom ili odbor svjetskog Parlamenta od Predsjedništva, upravnog odjela, Državnog odvjetništva, ombudsmana ili bilo koja druga agencija integrativnog kompleksa.
9. Ostali sudovi mogu biti osnovani, kombinirani ili ukinuti prema preporukama Kolegija svjetskih sudaca uz odobrenje Parlamenta; sudovi nabrojani pod rednim brojevima 1. – 8. se ne mogu kombinirati ili ukinuti osim amandmanom ovog Ustava.

Stavak C – Sjedišta Vrhovnog suda

1. Primarno sjedište Vrhovnog suda i svih sudova je na istoj lokaciji na kojoj se nalazi primarni svjetski glavni grad, svjetski Parlament i svjetsko Izvršno tijelo.
2. Kontinentalna sjedišta svjetskog Vrhovnog suda se osnivaju u četiri sekundarna glavna grada svjetske Vlade koji se nalaze u četiri kontinentalne divizije Zemlje kako je i propisano člankom 15.
3. Sljedeći stalni sudovi svjetskog Vrhovnog suda se osnivaju u primarnom sjedištu i u svakom kontinentalnom sjedištu: Sud za ljudska prava, Sud za prekršaje, Građanski sud i Sud za javna pitanja.
4. Sljedeći stalni sudovi Vrhovnog suda se smještaju samo u primarnom sjedištu Vrhovnog suda: Ustavni sud, Međunarodni sud, Žalbeni sud i Savjetodavni sud.
5. Sudovi koji su trajno smješteni u primarnim sjedištima Vrhovnog suda mogu održavati saslušanja u drugim kontinentalnim sjedištima kada je to potrebno ili mogu utemeljiti kontinentalne sudbene kotare.
6. Sudovi Vrhovnog suda koji imaju trajne kontinentalne lokacije mogu održavati saslušanja u drugim kontinentalnim sjedištima kada je to potrebno ili mogu utemeljiti regionalne sudbene kotare.

Stavak D – Kolegij svjetskih sudaca

1. Kolegij sudaca osniva svjetski Parlament. Kolegij čini najmanje dvadeset članova sudaca, ukoliko je potrebno može ih biti i više, ali ne preko šezdeset članova.
2. Svjetske suce koji čine Kolegij svjetskih sudaca imenuje Zastupnički dom, a izabiru se većinskim glasanjem triju Domova svjetskog Parlamenta na zajedničkom zasjedanju. Zastupnički dom imenuje dvostruki ili trostruki broj sudaca koji se izabiru odjednom. Jednak broj sudaca se izabire iz svake od deset izbornih i upravnih magna-regija, ako ne neposredno onda smjenjivanjem.
3. Mandat za svjetskog suca traje 10 godina. Mandati se mogu obavljati uzastopno neograničen broj puta.
4. Kolegij svjetskih sudaca izabire predsjedavajući odbor svjetskih sudaca koji čine glavni sudac i četvero pridruženih glavnih sudaca. Po jedan član Predsjedavajućeg odbora sudaca se izabire iz svake od pet kontinentalnih divizija Zemlje. Članovi predsjedavajućeg odbora služe petogodišnje mandate u predsjedavajućem odboru te mogu služiti uzastopno, ali ne u slučaju glavnog sudca.
5. Predsjedavajući odbor svjetskih sudaca imenuje svjetske suce, uključujući i sebe, za nekoliko sudova svjetskog Vrhovnog suda. Svaki sud na svakoj lokaciji ima najmanje tri suca, osim Kontinentalnog suda, Međunarodnog suda te Žalbenog suda koji imaju pet sudaca.
6. Suci svako suda godišnje izabiru predsjedavajućeg suca koji može služiti uzastopne mandate.
7. Suci nekoliko sudova s vremena na vrijeme mogu biti ponovo izabrani, ukoliko je to potrebno ili poželjno, prema odluci predsjedavajućeg odbora svjetskih sudaca. Svaka odluka za rekonstruiranjem suda se usmjerava na glasanje cijelom Kolegiju sudaca na zahtjev bilo kojeg svjetskog suca.
8. Svaki sudac može biti zakonski razriješen dužnosti apsolutnom dvotrećinskom većinom glasova triju Domova svjetskog Parlamenta na zajedničkom zasjedanju.
9. Uvjeti koje sudac za Vrhovni sud mora ispunjavati su najmanje desetogodišnje pravno ili sudbeno iskustvo, najmanje 30 godina starosti te kompetenciju u svjetskom pravu i humanističkim znanostima.
10. Zarade, troškovi, naknade i prerogative svjetskih sudaca određuje svjetski Parlament te se ocjenjuje svakih pet godina, ali neće se mijenjati na štetu svjetskih sudaca tijekom mandata. Svi članovi Kolegija svjetskih sudaca jednako zarađuju, osim dodatnih naknada koje mogu bit dodijeljene predsjedavajućem odboru svjetskih sudaca.
11. Prema preporukama Kolegija svjetskih sudaca, svjetski Parlament posjeduje ovlasti da osnuje sudove regija i distrikta podređenih Vrhovnom sudu, pravosuđe te postupke za žalbe Vrhovnom sudu ili nekoliko sudova.
12. Detaljna pravila funkcioniranja Vrhovnog suda, Kolegija svjetskih sudaca te svakog suda Vrhovnog suda određuje, izmjenjuje i dopunjuje apsolutna većina glasova Kolegija svjetskih sudaca.

Stavak E – Glavni sud Vrhovnog suda

Glavni sud Vrhovnog suda se temelji za slučajeve koji su od iznimne važnosti, Vrhovni sud će se za svaku godinu sastojati od Odbora svjetskih sudaca zajedno s jednim sucem kojeg imenuje predsjedavajući sudac svakog suda Vrhovnog suda koji je u primarnom sjedištu Vrhovnog suda. Ustroj Glavnog suda može biti nepromijenjen i sljedeće godine odlukom predsjedavajućeg suca Vrhovnog suda.

Članak 10. – Provedbeni sustav

Stavak A – Osnovna pravila

1. Provedba svjetskog zakona i zakonodavstva se izravno primjenjuje na pojedince koji se smatraju odgovornima za poštivanje zakona bez obzira djeluju li pojedinci u vlastitom svojstvu ili kao agenti ili službenici vlada na svim razinama ili institucijama vlada ili kao agenti ili službenici korporacija, organizacija, udruženja ili grupa bilo koje vrste.
2. Ukoliko se svjetski zakon ili odluke svjetskih sudova prekrše provedbeni sustav utvrđuje i kažnjava pojedince odgovorne za kršenje.
3. Nijedno provedbeno djelovanje neće prekršiti građanska i ljudska prava zajamčena ovim svjetskim Ustavom.
4. Provedbeni sustav svjetskog zakona se provodi u nevojnoj Federaciji u kojoj su sve nacije razoružane što je uvjet za pridruženje i beneficije svjetske Federacije podložno članku 27., stavku C-8 i D-6. Federacija Zemlja i svjetska Vlada neće pod ovim Ustavom posjedovati ni upotrebljavati oružje za masovno uništenje. Provoditelji provedbenog sustava čija je uloga uhititi i dovesti pred sud prekršitelje svjetskog zakona su opremljeni samo onim oružjem prikladnim za uhićenje prekršitelja zakona.
5. Provedba svjetskog zakona pod ovim Ustavom se prvenstveno provodi kao postupak efikasnog plana i uprave svjetskog zakona u svrhu dobrobiti svih ljudi na Zemlji s ravnopravnošću i pravdom za sve u kojoj resursi Zemlje, novčane naknade i krediti svjetske Vlade služe samo u svrhu ljudskih potreba, a ne u svrhu oružja za masovno uništenje ili ratne prilike.

Stavak B – Ustroj provedbene vlasti: Svjetsko državno odvjetništvo

• Provedbenim sustavom rukovode Ured državnog odvjetništva te Komisija regionalnog odvjetništva.
• Svjetsko odvjetništvo čini pet članova od kojih je jedan imenovan glavnim odvjetnikom, a ostali pomoćnim odvjetnicima.
• Komisija regionalnog odvjetništva se sastoji od dvadeset regionalnih odvjetnika.
• Članovi koji čine svjetsko odvjetništvo imenuje Zastupnički dom s po tri kandidata svake kontinentalne divizije Zemlje. Jedna član Ureda je izabran iz svake od pet kontinentalnih divizija većinom glasova triju Domova Parlamenta na zajedničkom zasjedanju.
• Mandat za člana Ureda svjetskog odvjetništva traje 10 godina. Član može služiti dva uzastopna mandata. Pet članova ureda se smjenjuju svake dvije godine. O redoslijedu smjenjivanja odlučuju članovi Ureda.
• Ured svjetskog odvjetnika imenuje članove Komisije dvadeset regionalnih odvjetnika iz dvadeset upravnih i izbornih regija s dva ili tri predložena kandidata za svaku regiju. Od triju kandidata Domovi Parlamenta na zajedničkom zasjedanju izabiru jednog regionalnog odvjetnika iz svake od dvadeset regija. Regionalni odvjetnici služe petogodišnje mandate te mogu služiti tri mandata uzastopno.
• Svaki regionalni odvjetnik organizira i vodi ured svjetskog odvjetništva. Svaki pomoćnik svjetskog odvjetništva nadgleda pet Ureda svjetskih regionalnih odvjetnika.
• Osoblje koje vrši provedbu zajedno s pet članova Ureda svjetskog odvjetništva i dvadeset regionalnih odvjetnika se izabiru s popisa državne službe i obavljaju sljedeće funkcije:
• Istraga.
• Hvatanje i uhićenje.
• Optužba.
• Protupravni lijek.
• Rješenja sukoba.
• Osobe koje se kandidiraju za člana Ureda svjetskog odvjetništva moraju imati najmanje trideset godina, najmanje sedam godina iskustva u pravim poslovima, pravno obrazovanje te obrazovanje u humanističkim znanostima.
• Svjetski državni odvjetnik, odvjetnička komora i svjetski regionalni odvjetnici u svakom trenutku odgovaraju svjetskom Parlamentu. Svaki član može po zakonu biti smijenjen običnom glasačkom većinom triju Domova na zajedničkom zasjedanju.

Stavak C – Svjetska policija

1. Dio osoblja Ureda svjetskog glavnog odvjetnika i Ureda regionalnih odvjetnika zaduženih za uhićenja prekršitelja svjetskih zakona i propisa određuje se kao svjetska policija.
2. Svako regionalno osoblje policije vodi svjetski regionalni zapovjednik policije kojeg imenuje svjetski regionalni odvjetnik.
3. Ured glavnog svjetskog odvjetnika imenuje svjetskog policijskog upravitelja za upravljanje djelatnostima koje nadilaze regionalne granice. Svjetski policijski upravitelj vodi svjetske regionalne zapovjednike u svim djelatnostima koje zahtijevaju koordinirano ili udruženo djelovanje koje nadilazi regionalne granice te upravlja svim djelatnostima koje zahtijevaju pokretanje ili upravljanje iz Ureda glavnog svjetskog odvjetnika.
4. Policijske istrage i uhićenja se obavljaju isključivo putem naloga koji izdaje Ured svjetskog glavnog odvjetnika ili svjetski regionalni odvjetnik.
5. Svjetska policija je naoružana samo oružjem prikladnim za uhićenje prekršitelja svjetskih zakona i propisa.
6. Namještenje u svojstvu svjetskog policijskog zapovjednika i svjetskog policijskog upravitelja je ograničeno na razdoblje od deset godina.
7. Svjetski policijski upravitelj i svaki svjetski regionalni policijski zapovjednik mogu biti zakonski smijenjeni odlukom Ureda glavnog svjetskog odvjetnika ili apsolutnom većinom glasova triju Domova svjetskog Parlamenta na zajedničkom zasjedanju.

Stavak D – Sredstva provedbe

1. Nevojna sredstva provedbe svjetskih zakona i propisa koje određuje svjetski Parlament i Ured svjetskog odvjetništva uz konzultacije s Komisijom regionalnih tužitelja, Kolegijem svjetski sudaca, Predsjedništvom i ombudsmanom. Za sredstva provedbe je potreban zakon koji donosi svjetski Parlament.
2. Nevojna sredstva provedbe koja se odrede mogu uključivati sljedeće: odbijanje kredita, odbijanje materijalnih resursa i osoblja, opoziv dozvola, povelja, kolektivnih prava, zapljena sredstava, plaćanje kazni i odšteta, obavljanje poslova za popravak štete, zatvor ili izolacija i druga sredstva prikladna za određene probleme.
3. Rješavanje problema pobuna, ustanaka i pribjegavanje oružanom nasilju, određenim strategijama i metodama koje određuje svjetski Parlament i Ured svjetskog odvjetništva uz konzultacije s Komisijom regionalnih odvjetnika, Kolegijem svjetskih sudaca, Predsjedništvom i svjetskim ombudsmanom.
4. Osnovni uvjet sprječavanja nasilja je osigurati pravo na pravedno saslušanje pod nenasilnim uvjetima za svaku osobu ili grupu ljudi kao i osigurati mogućnost poštene nagodbe u skladu s ljudskim pravima.

Članak 11. – Svjetski ombudsman

Stavak A – Funkcije i ovlasti svjetskog ombudsmana

Funkcije i ovlasti svjetskog ombudsmana kao javnog branitelja uključuju sljedeće:
1. Zaštititi sve ljude na Zemlji od kršenja i zanemarivanja ljudskih prava određenih člankom 12. i drugim stavcima ovog Ustava.
2. Zaštititi sve ljude na Zemlji od kršenja ovog Ustava od strane bilo kojeg službenika ili agencije svjetske Vlade uključujući i izabrane i imenovane službenike ili javne zaposlenike bilo kojeg organa, odjela, ureda, agencije ili položaja.
3. Osigurati primjenu propisanih načela za svjetsku Vladu kako je definirano člankom 13. ovog Ustava.
4. Promicati dobro za sve ljude na Zemlji tražeći da se uvjeti socijalne pravde i smanjivanja nejednakosti među ljudima propišu svjetski zakonima i propisima.
5. Nadgledati opasnosti za čovječanstvo proizašlih iz tehnologijskih inovacija, zagađivanja okoliša i drugih nepogoda te pokrenuti inicijativu za ispravljanje i sprječavanje takvih opasnosti.
6. Provjeriti da rukovođenje takvim zakonima, odredbama i postupcima svjetske Vlade ne rezultira nepredviđenim nejednakostima i nepravilnostima.
7. Primiti i saslušati primjedbe, nedaće ili zahtjeve svake osobe, grupe, organizacije, saveza, političkog tijela ili agencije koji se tiču bilo kojih poslova iz djelokruga svjetskog omudsmana.
8. Zahtijevati od Ureda glavnog svjetskog odvjetništva ili bilo kojeg regionalnog tužitelja iniciranje zakonskih djelovanja ili postupaka kad god i gdje god to svjetski ombudsman smatra potrebnim ili poželjnim.
9. Izravno inicirati zakonska djelovanja i sudske postupke kad god to ombudsman odluči.
10. Ocijeniti funkcioniranje odjela, ureda, komisija, postupaka svjetske Vlade služe li adekvatno svrsi i dobrobiti čovječanstva na najbolji način te predložiti njihova poboljšanja.
11. Donijeti godišnje izvješće svjetskom Parlamentu i Predsjedništvu o djelatnostima svjetskog ombudsmana zajedno sa svim prijedlozima o zakonodavnim mjerama kako bi se poboljšalo funkcioniranje svjetske Vlade u svrhu boljeg služenja građanima svijeta.

Stavak B – Ustroj svjetskog pravobraniteljstva; Glavno svjetsko odvjetništvo

1. Svjetskim pravobraniteljstvom upravlja odbor pravobranitelja koji čini pet članova od kojih je jedan proglašen glavnim pravobraniteljem, a preostala četiri člana su pomoćni pravobranitelji.
2. Članove svjetskog Odbora ombudsmana imenuje Zastupnički dom, koji imenuje tri kandidata svake kontinentalne divizije Zemlje. Po jedan član Odbora se izabire iz svake od pet kontinentalnih divizija većinskim glasanjem triju Domova svjetskog Parlamenta na zajedničkom zasjedanju.
3. Mandat za ured svjetskog pravobranitelja traje 10 godina. Svjetski pravobranitelj može služiti dva uzastopna mandata. Pravobranitelji na položaju glavnog pravobranitelja se smjenjuju svake dvije godine. O redu smjenjivanja odlučuje svjetski Odbor omudsmana.
4. Odboru svjetskih omudsmana pomaže dvadeseteročlana komisija svjetskih odvjetnika. Članove Komisije svjetskih odvjetnika imenuje Odbor ombudsmana iz dvadeset izbornih i administrativnih regija s dva ili tri kandidata predložena iz svake regije. Jedan svjetski odvjetnik se izabire iz svakog od tri Doma Parlamenta na zajedničkom zasjedanju iz svake od dvadeset izbornih i administrativnih regija. Svjetski odvjetnici služe petogodišnje mandate te mogu služiti najviše četiri mandata uzastopno.
5. Odbor svjetskih ombudsmana osniva dvadeset regionalnih ureda uz glavni ured u primarnom sjedištu svjetske Vlade. Dvadeset svjetskih ureda ombudsmana se podudaraju s organizacijom dvadeset ureda regionalnog pravobraniteljstva.
6. Svaki regionalni ured ombudsmana vodi odvjetnik. Svih pet regionalnih ureda regionalnog pravobraniteljstva nadzire pomoćni ombudsman.
7. Svaki ombudsman i svaki odvjetnik mogu biti zakonski smijenjeni apsolutnom većinom glasova triju Domova Parlamenta na zajedničkom zasjedanju.
8. Članove za pravobraniteljstvo i za svaki regionalni ured svjetskog ombudsmana se izabire i zapošljava s popisa državne službe.
9. Preduvjeti za obavljanje službe ombudsmana i odvjetnika je najmanja starosna doba od trideset godina, najmanje pet godina iskustva u pravnim poslovima, pravno obrazovanje i ostala potrebna obrazovanja.

Članak 12. – Povelja o pravima građana Zemlje

Stanovnici i građani Zemlje koji pripadaju Federaciji Zemlje imat će neotuđiva prava definirana niže. Svjetski Parlament, Izvršno tijelo, svi organi i agencije svjetske Vlade će imati obvezu poštivati i provoditi ova prava kao i ostale narodne vlade svih članica Federacije Zemlje. Pojedinci i grupe ljudi koji pretrpe kršenja i zanemarivanja građanskih prava će pronaći utočište u svjetskom pravobraniteljstvu, provedbenom sustavu i sudovima.

Neotuđiva prava će uključivati sljedeće:

1. Jednaka prava za sve građane Federacije Zemlje bez diskriminacije na rasnoj, klasnoj, nacionalnoj, spolnoj, religijskoj, političkoj ili socijalnoj osnovi.
2. Jednaka zaštita i primjena svjetskih zakona i zakonodavstva na sve građane Federacije Zemlje.
3. Slobodu svijesti, govora, tiska, pisanja, izražavanja, objavljivanja, emitiranja i filma, osim za javna promicanja nasilja, oružanih pobuna i ustanaka.
4. Slobodu okupljanja, udruženja, organizacija, peticija i mirnih demonstracija.
5. Slobodu glasanja te slobodu za političke organizacije i kampanje bez cenzure i uzajamnog optuživanja.
6. Slobodu ispovijedanja i promicanja religije, religijskih vjerovanja ili nevjerovanja.
7. Slobodu promicanja političkih i nepolitičkih uvjerenja.
8. Slobodu za istraživanje i objavljivanje.
9. Slobodu putovanja bez putovnica, viza i drugih oblika registriranja koji se koriste kako bi se ograničila međunarodna putovanja.
10. Zabranu ropstva, nedobrovoljnog služenja i prisilnog rada.
11. Zabranu prisilne vojne službe.
12. Sigurnost za osobe koje su neosnovano uhićene, zatvorene, pretražene ili prognane te obvezne naloge za pretrese i uhićenja.
13. Zabranu fizičkog i psihičkog maltretiranja tijekom istrage, uhićenja, zatvora i okrutnih i izvanrednih kažnjavanja.
14. Pravo na ‘habeas corpus’ bez ‘ex-post-facto’ zakona, bez dvostruke opasnosti te pravo na odbijanje samoinkriminacije i inkriminacije drugih.
15. Zabranu privatnih vojska te paravojnih organizacija koje predstavljaju prijetnju miru i sigurnosti.
16. Sigurnost vlasništva od samovoljnih oduzimanja ovlasti nad značajnim područjima bez prihvatljive kompenzacije.
17. Pravo na planiranje obitelji i besplatna javna pomoć u postizanju planiranja obiteljskih ciljeva.
18. Pravo na privatnost osobe, obitelji i društva; zabranu nadgledanja kao sredstva političke kontrole.

Članak 13. – Upravna načela svjetske Vlade

Cilj svjetske Vlade je osigurati druga određena prava svih građana Federacije Zemlje, ali bez izravnog jamstva jedinstvenih postignuća i provedbi. Ova prava su definirana kao upravna načela koja obvezuju svjetsku Vladu da posegne za svim razumnim sredstvima za jedinstveno ostvarenje i primjenu, a uključuju sljedeće:

1. Jednaku mogućnost za korisno zaposlenje svakoga sa zaradom dovoljnom za dostojanstven život.
2. Slobodu izbora u poslu, zanimanju, zaposlenju ili profesiji.
3. Puni pristup informacijama i sakupljenom znanju ljudske vrste.
4. Besplatno i adekvatno javno obrazovanje dostupno svima prošireno na predfakultetsku razinu, jednake mogućnosti za osnovno i srednje obrazovanje za sve ljude; jednake mogućnosti za cjeloživotno učenje; pravo svake osobe ili roditelja na izbor privatne obrazovne institucije u svakom trenutku.
5. Besplatno i adekvatno javno zdravstvo i njega dostupno svima tijekom cijelog života pod uvjetima slobodnog izbora.
6. Jednake mogućnosti za slobodno vrijeme za svakoga; bolja preraspodjela rada tako da svaka osoba ima jednake prilike za slobodno vrijeme.
7. Jednake mogućnosti za sve ljude za iskorištavanje dobrobiti znanstvenih i tehnologijskih otkrića i postignuća.
8. Zaštita svih ljudi od mogućih opasnosti tehnologijskih inovacija i napredaka.
9. Zaštita okoliša od zagađivanja i pretjeranog iskorištavanja prirodnih resursa što može ugroziti ljudski život ili umanjiti kvalitetu života ljudi na Zemlji.
10. Zaštiti neobnovljive resurse kako bi i buduće generacije mogle uživati u blagodatima Zemlje.
11. Osigurati adekvatno stanovanje, zdravu prehranu, čiste vodne zalihe, svjež zrak i zaštitu kisika te ozonskog sloja te općenito zaštititi okoliš kako bi se održala kvaliteta zdravog života na Zemlji.
12. Osigurati svakom djetetu pravo na razvoj punog njegovog potencijala.
13. Socijalna sigurnost za sve ljude kako bi se smanjile opasnosti nezaposlenosti, bolesti, starije dobi, obiteljskih neprilika, prirodnih katastrofa, tehnologijskih promjena. Omogućiti sredstva za mirovine za dostojanstven život u starijoj dobi.
14. Brzo uklanjanje i zabrana tehnologijskih opasnosti i uništavanja okoliša uzrokovanog ljudskim djelovanjem.
15. Primjena opširnih programa za otkrivanje i razvoj sigurnih alternativa i praktičnih zamjena za tehnologijska postignuća koja ugrožavaju život na Zemlji.
16. Poticanje kulturoloških razlika; poticanje decentralizirane administracije.
17. Sloboda izbora pripadnosti za manjine, izbjeglice te disidente.
18. Sloboda promjene stanovanja bilo gdje na Zemlji pod uvjetom odredbi za privremena utočišta u slučaju velikog broja izbjeglica ili masovnih migracija.
19. Zabrana smrtne kazne.

Članak 14. – Zaštita i pridržavanje prava

Stavak A – Zaštita

Svjetska Vlada će omogućiti zaštitu svim građanima Federacije Zemlje definiranu ovdje:
1. Jamstvo da će puno povjerenje biti dano javnim zakonima, evidencijama, zakonima i pravnim procesima članica zemalja pod Federacijom Zemljom u skladu s nekoliko odredbi ovog Ustava.
2. Osigurati slobodu izbora zemljama i nacijama članicama Federacije Zemlje kako bi se odredili njihovi unutarnji politički, socijalni i gospodarski sustavi u skladu s jamstvima i zaštiti određenima ovim Ustavom te kako bi se osigurala građanska sloboda i ljudska prava te siguran život.
3. Osigurati pravo azila u Federaciju Zemlju za ljude koji bježe iz zemalja koje još uvijek ne pripadaju Federaciji Zemlji.
4. Osigurati pravo pojedincima i grupama ljudi, nakon što pod Federacijom bude 90 % teritorija Zemlje, da mirno napuste hegemoniju Federacije i žive na prikladnom teritoriju izvan Federacije koji ne štiti svjetska Vlada uz uvjet da takvi teritoriji ne zauzimaju više od 5% naseljivog područja na Zemlji. Takvi teritoriji će biti potpuno razoružani i neće se koristiti kao baza za iniciranje nasilja ili pobuna unutar Federacije ili izvan nje. Također, ne smiju se provoditi nikakva tehnologijska ili okolišna zagađenja koja utječu na područje izvan takvih teritorija.

Stavak B – Dodjela ovlasti

Ovlasti koje se ne dodijele svjetskoj Vladi ovim Ustavom će se dodijeliti narodima Federacije Zemlje te građanima Zemlje.

Članak 15. – Svjetske federalne zone i svjetski glavni gradovi

Stavak A – Svjetske federalne zone

1. Dvadeset svjetskih federalnih zona će biti osnovano unutar dvadeset izbornih i administrativnih regija u svrhu smještanja nekoliko organa svjetske Vlade i administrativnih odjela, sudova, ureda regionalnih pravobranitelja, ureda svjetskih odvjetnika te ostalih grana, odjela, ureda, instituta, komisija, agencija i drugih struktura svjetske Vlade.
2. Svjetske federalne zone će biti osnivane kako se svjetska Vlada bude širila i razvijala. Svjetske federalne zone će se prve osnovati unutar svake od pet kontinentalnih divizija.
3. Lokacije i administraciju zona, uključujući i prvih pet, odredit će svjetski Parlament.

Stavak B – Svjetski glavni gradovi

1. Pet svjetskih gradova će biti utemeljeno za pet kontinentalnih divizija smještenih u prvih pet federalnih zona određenih u članku 15. ovog Ustava.
2. Jedan od glavnih gradova će svjetski Parlament odrediti kao primarni svjetski glavni grad, a ostala četiri će biti sekundarni glavni gradovi.
3. Primarna sjedišta svih organa svjetske Vlade će biti u primarnom svjetskom glavnom gradu, a ostala sjedišta će biti u sekundarnim glavnim gradovima.

Stavak C – Lokacijski postupci

1. Izbori za lokacije dvadeset federalnih zona i pet svjetskih glavnih gradova predlaže Predsjedništvo, a o tome odlučuju Domovi Parlamenta glasačkom većinom na zajedničkom zasjedanju. Predsjedništvo će ponuditi dvije ili tri lokacije u svakoj od dvadeset izbornih i administrativnih regija koje će biti dvadeset svjetskih zona te će ponuditi dva alternativna izbora za svaki od pet glavnih gradova.
2. Predsjedništvo će uz konzultacije s Izvršnim tijelom predložiti koji od pet glavnih gradova će biti primarni svjetski glavni grad o čemu će odlučiti glasačka većina triju Domova Parlamenta na zajedničkom zasjedanju.
3. Svaki organ svjetske Vlade odlučuje kako najbolje odrediti i organizirati svoje funkcije i djelatnosti između pet glavnih gradova i dvadeset regionalnih zona podložnima izravnim odredbama svjetskog Parlamenta.
4. Svjetski parlament može odlučiti o smjenjivanju svojih zastupanja između pet svjetskih gradova i postupcima smjenjivanja.
5. Za prve dvije provedbene faze svjetske Vlade definirane člankom 17. te za privremenu vladu definiranu člankom 19., privremena lokacija može biti izabrana za primarni glavni grad. Privremena lokacija ne treba ostati stalna lokacija.
6. Svaki svjetski grad i zona se mogu premjestiti apsolutnom dvotrećinskom većinom glasova triju Domova na zajedničkom zasjedanju.
7. Dodatne svjetske zone mogu biti definirane ako su potrebne prijedlogom Predsjedništva i odobrenjem apsolutne glasačke većine triju Domova.

Članak 16. – Svjetski teritoriji i vanjski poslovi

Stavak A – Svjetski teritorij

1. Područja Zemlje i satelita Mjeseca koja nisu pod jurisdikcijom postojećih naroda u vrijeme kada se formirala Federacija ili koja nisu unutar nacionalnih posjeda i uprava, ili koja su proglašena svjetskim teritorijem nakon osnivanja Federacije Zemlje bit će proglašena svjetskim teritorijem i pripadat će svim građanima Zemlje.
2. O administraciji svjetskog teritorija odlučuje svjetski Parlament, a provodi Izvršno tijelo na sljedeća područja:
• Svi oceani i mora nacionalnog i nadnacionalnog karaktera zajedno s podmorjima i njihovim resursima počevši od udaljenosti od dvadeset kilometara od obale isključujući unutrašnje morske vode obalnih država.
• Važni tjesnaci, kanali i morski prolazi.
• Atmosfera oko Zemlje počevši na visini od jednog kilometra iznad prosječne površine zemlje, isključujući potoline u područjima koja mnogo variraju.
• Umjetni sateliti i Mjesec.
• Kolonije koje mogu odabrati status svjetskog teritorija: neovisni teritoriji pod administracijom naroda ili Ujedinjenih naroda; svi otoci i atoli koji ne pripadaju ni jednoj državi; neovisna područja i zemlje koje odaberu status svjetskog teritorija.

2. Stanovnici svakog svjetskog teritorija, osim svjetskih zona, imaju pravo plebiscitom odlučiti o samoupravi unutar Federacije Zemlje, samostalno ili u kombinaciji s drugim svjetskim teritorijima ili se ujediniti s postojećim narodima u Federaciji.

Stavak B – Vanjski poslovi

1. Svjetska Vlada će održavati vanjske poslove s narodima koji nisu pristupili Federaciji Zemlji. Vanjski poslovi će biti pod vodstvom Predsjedništva u svakom trenutku podložni uputama i odobrenjima svjetskog Parlamenta.
2. O svim sporazumima i dogovorima s narodima izvan Federacije će pregovarati Predsjedništvo te mora biti ratificirano glasačkom većinom triju Domova svjetskog Parlamenta.
3. Svjetska Vlada Federacije Zemlje će osnovati i održavati mirne s drugim planetima i nebeskim tijelima gdje i kad je moguće uspostaviti komunikaciju s mogućim izvanzemaljskim oblicima života.
4. Sva istraživanja u svemiru unutar i izvan Sunčevog sustav u kojem je smještena Zemlja će biti pod upravom i kontrolom svjetske Vlade te će se voditi na načine o kojima odluči svjetski Parlament.

Članak 17. – Ratifikacija i provedba

Stavak A – Ratifikacija svjetskog Ustava

Ovaj Ustav će biti priložen narodima i ljudima Zemlje za ratifikaciju kroz sljedeće postupke:

1. Svjetski Ustav će se dati Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i svakoj narodnoj Vladi Zemlje sa zahtjevom da se svjetski Ustav preda zakonodavstvu svakog naroda za preliminarnu ratifikaciju i svakom narodu za konačnu ratifikaciju referendumom.
2. Preliminarna ratifikacija narodnim zakonodavstvom će biti izvršena glasačkom većinom narodnog zakonodavstva.
3. Konačna ratifikacija se obavlja glasačkom većinom na referendumu uz uvjet da najmanje 25% punoljetnih glasača glasuje unutar države ili izbornog ili administrativnog distrikta.
4. Ako određeni narod nema zakonodavstvo, od premijera narodne vlade se zahtijeva da obavi preliminarnu ratifikaciju te da se Ustav ratificira narodnim referendumom.
5. U slučaju da narodna vlada nakon šest mjeseci ne preda Ustav za ratifikaciju, tada svjetska agencija odgovorna za postupke ratifikacije može provesti narodni referendum o ratifikaciji. Referendumi se mogu organizirati za cijele narode i države kao i za postojeće zajednice unutar naroda.
6. U slučaju izravnog referenduma o ratifikaciji konačna ratifikacija se obavlja glasačkom većinom cijelog naroda ili izbornog i administrativnog distrikta uz uvjet da na izbore iziđe najmanje 25% punoljetnih građana s pravom glasa.
7. Za zajednice unutar naroda koje sudjeluju na referendumu o ratifikaciji moraju zahtijevati od mjesnih zajednica, gradova, okruga, država, provincija, kantona, prefektura, plemenskih nadležnosti ili drugih političkih jedinica unutar države ratifikaciju te narodnim referendumom ratificirati Ustav. Ratifikacija se može obavljati na ovaj način sve dok se svim punoljetnim građanima s pravom glasa omogući glasanje uz uvjet da na izbore izađe najmanje 25 % glasača.
8. Prije pune provedbene faze svjetske vlade, kako je i definirano po članku 17. i stavku E, sveučilišta, fakulteti, znanstvene akademije i instituti u bilo kojoj državi mogu ratificirati Ustav i tako ih kvalificirati za sudjelovanje u imenovanju članova Vlade za Zastupnički dom Parlamenta.
9. Što se tiče naroda koji trenutno sudjeluju u ozbiljnijim međunarodnim sukobima ili koji su u trajnom sukobu s drugima narodima obavit će se postupak istodobne ratifikacije za oba sukobljena naroda kako bi simultano obavili ratifikaciju Ustava. Istodobno će pristupiti Federaciji Zemlji uz obveznu predaju oružja za masovno uništenje neposredno nakon pristupanja te obvezno odustajanje od sukoba ili nesuglasica te će morati prihvatiti mirovni dogovor svjetske Vlade.
10. Svaki narod ili politička zajednica koja ratificira ovaj Ustav, preliminarnom ili konačnom ratifikacijom, obvezuje se da nikada neće koristiti nikakvo oružje ni naoružanje protiv nekog drugog člana ili grupe unutar Federacije Zemlje bez obzira koliko dugo može potrajati potpuno razoružavanje svih naroda ili zajednica Federacije.
11. Nakon ratifikacije Ustav Federacije Zemlje postaje vrhovni zakon na Zemlji. Ratifikacijom ovog Ustava će svi ustavi i zakoni drugih država, koji nisu u skladu s ovim Ustavom biti odbijeni ili izmijenjeni u skladu s Ustavom koji stupa na snagu njegovom ratifikacijom u 25 zemalja. Amandman narodnih ili državnih ustava koji omogućuje ulazak u Federaciju ne mora obvezno prethoditi Ustavu Federacije Zemlje.

Stavak B – Faze provedbe

1. Primjena ovog Ustava i osnivanje svjetske Vlade u skladu s odlukama ovog Ustava se može obaviti u tri sljedeće faze uz fazu privremene svjetske vlade kako je odlučeno člankom 19.:

1. Prva provedbena faza svjetske Vlade
2. Druga provedbena faza svjetske Vlade
3. Puna provedbena faza svjetske Vlade

2. Na početku i tijekom svake faze svjetski Parlament i svjetsko Izvršno tijelo će zajednički utvrditi ciljeve i razvijati sredstva za progresivnu primjenu svjetskog Ustava te primjenu zakona koje je donio svjetski Parlament.

Stavak C – Prva provedbena faza svjetske Vlade

1. Prva provedbena faza svjetske Vlade pod ovim Ustavom će se primijeniti kada svjetski Ustav ratificira dovoljan broj naroda ako ispune neki od sljedećih uvjeta:

1. Preliminarna ili konačna ratifikacija najmanje 25 naroda s tim da svaki narod ima više od 100,000 građana.
2. Preliminarna ili konačna ratifikacija najmanje deset naroda koji imaju više od 100,000 građana zajedno s ratifikacijom izravnog referenduma unutar najmanje pedeset dodatnih izbornih i administrativnih okruga.
3. Ratifikacija izravnim referendumom unutar najmanje sto izbornih i administrativnih distrikta iako nijedan takav narod ne sudjeluje u ratifikaciji.
1. Izbori za članove svjetskog Parlamenta za Sabor se provode u svim izbornim i administrativnim distriktima gdje je ratifikacija obavljena narodnim referendumom.
2. Izbori za članove Sabora se mogu provesti istodobno s izravnim narodnim referendumima prije i poslije prve provedbene faze Vlade.
3. Imenovanje i izbor članova Parlamenta za Dom naroda će se izvršiti za sve narode gdje se obavila preliminarna ratifikacija.
4. Jedna četvrtina članova Zastupničkog doma mogu biti kandidati koje predlože sveučilišta i fakulteti koji su ratificirali Ustav.
5. Svjetsko Predsjedništvo i Izvršni kabinet se odabiru prema odredbama iz članaka 4. U slučaju izostanka zasjedanja Zastupničkog doma, kandidate izabiru članovi Sabora i Doma naroda na zajedničkom zasjedanju. Dok se ovo ne izvrši Predsjedništvo i Izvršni kabinet privremene svjetske vlade obavlja svoju dužnost kako je određeno člankom 19.
6. Kada se ustroji, Predsjedništvo prve provedbene faze će dodijeliti ili preraspodijeliti ministarska mjesta među članovima Kabineta i Predsjedništva te će osnovati ili potvrditi Svjetsku agenciju za razoružanje i Svjetsku organizaciju za gospodarstvo i razvoj.
7. Narodi koji ratificiraju Ustav i time se pridruže Federaciji će odmah predati oružje za masovno uništenje kako je Svjetska agencija za razoružanje i odredila. (Vidjeti članak 19., stavak A-2-d, B-6 i E-5). Svjetska agencija za razoružanje će odmah imobilizirati takvo oružje, reciklirati materijal od kojeg je napravljeno ili ga uništiti na drugi način. Tijekom prve provedbene faze Vlade, narodi koji su sudjelovali u ratifikaciji mogu zadržati vojne snage opremljene oružjem koje ne pripada oružju za masovno uništenje kako to određuje

Agencija za razoružanje.

8. Istodobno sa smanjenjem ili uništenjem oružja za masovno uništenje i drugih vojnih ulaganja koja se mogu završiti tijekom prve provedbene faze svjetske Vlade, članice Federacije će godišnje uplaćivati u državnu riznicu svjetske Vlade polovicu iznosa od njihovih sačuvanih vojnih proračuna tijekom prošle godine prije priključenja Federaciji i nastavit će uplaćivati novac dok se ne završi puna provedbena faza Vlade. Svjetska Vlada će koristiti 50% tog novca za financiranje projekata Svjetske organizacije za gospodarstvo i razvoj.
9. Svjetski Parlament i svjetsko Izvršno tijelo će nastaviti razvijati organe, odjele, agencije te djelatnosti privremene svjetske vlade s potrebnim amandmanima. Nastavit će osnivati i sljedeće organe, odjele, agencije i djelatnosti ako već nisu započeti zajedno s drugim odjelima i agencijama koje se smatraju poželjnima i ostvarivima tijekom prve provedbene faze svjetske Vlade:
• Svjetski Vrhovni sud
• Provedbeni sustav
• Svjetski ombudsman
• Svjetska administracija za civilnu službu
• Svjetska administracija za financijski sustav
• Agencija za istraživanje i planiranje
• Agencija za tehnologijsku i ekološku procjenu
• Agencija za hitno spašavanje Zemlje u vezi sa svim aspektima klimatskih promjena i faktora povezanih s njima
• Integrirani svjetski energetski sustav koji se temelji na čistim oblicima izvora energije
• Svjetski sveučilišni sustav pod Ministarstvom obrazovanja
• Svjetski korporacijski ured pod Ministarstvom za trgovinu i industriju
• Svjetska uslužna udruženja
• Administracija za svjetske oceane i podmorja

1. Na početku prve provedbene faze Vlade Predsjedništvo uz konzultacije s Izvršnim kabinetom formulira i predlaže program za rješavanje najhitnijih svjetskih problema s kojima se trenutno suočava čovječanstvo.
2. Svjetski Parlament nastavlja rješavati svjetske probleme. Parlament i izvršno tijelo zajednički osnivaju nekoliko organa, odjela, agencija svjetske Vlade sa svim mogućim sredstvima prikladnima i potrebnima za provedbu svjetskog zakona i propisa svjetskog Ustava te će posebno poduzeti odlučne poteze za dobrobit svih ljudi koji uključuju, ali se ne ograničavaju na sljedeće:
• Pripremiti i organizirati Administraciju za hitno spašavanje Zemlje koja se bavi svim aspektima klimatskih promjena.
• Pripremiti iznose, kredit i novčane sustave koji služe ljudskim potrebama.
• Pripremiti svjetski integrirani energetski sustav koji upotrebljava sunčevu energiju, hidroenergiju te druge čiste i održive oblike energije.
• Promicati svjetski program agrikulturne proizvodnje kako bi se postigla maksimalna održiva dobit po ekološkim standardima.
• Omogućiti uvjete za slobodnu trgovinu unutar Federacije Zemlje.
• Pronaći načine za primjenu moratorija o projektima za nuklearnu energiju dok se ne riješe svi problemi vezani za sigurnost, odlaganje otrovnog otpada te opasnih materijala za proizvodnju nuklearnog oružja.
• Zabraniti i pronaći načine uništenja svog nuklearnog oružja te oružja za masovno uništenje.
• Promicati programe za osiguravanje nezagađenih zaliha vode i čistog zraka za sve građane svijeta.
• Promicati svjetski program očuvanja i recikliranja svjetskih resursa.
• Razviti prihvatljiv program kontrole rasta broja stanovništva, posebno razvijanjem boljih uvjeta života.

Stavak D – Druga provedbena faza svjetske Vlade

1. Druga provedbena faza svjetske vlade se provodi kada 50% naroda ili više preliminarno ili konačno ratificira ovaj Ustav, uz uvjet da je 50% naroda od cjelokupnog stanovništva Zemlje uključeno kao narodi koji sudjeluju u ratifikaciji ili narodi koji sudjeluju u ratifikaciji zajedno s dodatnim svjetskim izbornim i administrativnim distriktima gdje je stanovništvo ratificiralo Ustav izravnim referendumom.
2. Izbor i imenovanje članova svjetskog Parlamenta za članove Domova se obavlja na isti način kao i prva provedbena faza kako je i određeno stavkom C – 2,3,4 i 5 članka 17.
3. Mandati članova za Parlament koji su imenovani i izabrani u prvoj provedbenoj fazi se produžuju i u drugoj fazi, osim ako nisu odslužili petogodišnji mandat. U tom slučaju će se obaviti novo imenovanje. Trajanje mandata članova Parlamenta koji su prešli iz prve faze u drugu i onih koji su novoizabrani u drugoj provedbenoj fazi će trajati u istom vremenskom razdoblju.
4. Svjetsko Predsjedništvo i Izvršni kabinet se rekonstituira ili ponovo utvrđuje ako je potrebno na početku druge operativne faze svjetske Vlade.
5. Svjetski Parlament i Izvršno tijelo nastavlja formirati organe, odjele, agencije te aktivnosti koje su već započete u prvoj provedbenoj fazi uz amandmane koji se smatraju potrebnima. Nastavit će razvijati i osnivati druge organe, odjele, agencije svjetske Vlade do mogućih razmjera određenih tijekom druge operativne faze.
6. Svi narodi Federacije Zemlje koji čine drugu operativnu fazu će odmah predati oružje za masovno uništenje te sva druga vojna oružja i opremu Svjetskoj agenciji za razoružanje koja će odmah imobilizirati takvo oružje, prenamijeniti u korisne svrhe ili reciklirati ili ga na drugi način uništiti. Tijekom druge provedbene faze, vojska i paravojska svih naroda koji su pristupili Federaciji će biti u potpunosti razoružani te razvojačeni ili prenamijenjeni u korisne nevojne svrhe.
7. Istovremeno će članice Federacije za smanjenje ili uništavanje takvog oružja i opreme tijekom druge provedbene faze uplaćivati u riznicu novčani iznos jednak polovici iznosa iz rezervi njihovog vojnog budžeta tijekom zadnje godine prije priključena Federaciji. Takvo plaćanje će se nastaviti dok ne završi puna provedbena faza Vlade. Svjetska Vlada će koristiti 50% tih prihoda za funkcioniranje projekata Svjetske organizacije za razvoj gospodarstva.
8. Nakon formiranja Izvršnog kabineta za drugu provedbenu fazu Predsjedništvo će izdati pozivnice Glavnom odboru Organizacije ujedinjenih naroda i svakoj specijaliziranoj agenciji Ujedinjenih naroda kao i drugim korisnim međunarodnim agencijama za prijenos osoblja, sadržaja, opreme i sredstava u Federaciju Zemlju i dalje u svjetsku Vladu. Agencije i funkcije Organizacije ujedinjenih naroda i njenih specijaliziranih agencija će se rekonstruirati ukoliko je potrebno i integrirati u nekoliko organa, odjela, ureda i agencija svjetske Vlade.
9. Prije početka druge provedbene faze Predsjedništvo će uz konzultacije s Izvršnim kabinetom formulirati i predložiti program za rješavanje najhitnijih svjetski pitanja s kojima se trenutno suočavaju građani Zemlje.
10. Svjetski Parlament će nastaviti sa zakonodavstvom potrebnim za primjenu potpunog programa za rješavanje trenutnih hitnih svjetskih pitanja.
11. Svjetski Parlament i Izvršno tijelo zajednički osnivaju druge odjele, agencije, organe svjetske Vlade sa svim prikladnim i mogućim sredstvima za primjenu zakonodavstva za rješavanje pitanja, a posebno će poduzeti odlučne poteze za dobrobit svih ljudi na Zemlji, uključujući sljedeće:
• Proglašenje svih oceana, mora i kanala nadnacionalnim dobrom (ne uključujući unutarnje more koje pripada određenim narodima) udaljenih 20 kilometara od obale zajedno s podmorjem, vlasništvom Federacije Zemlje te zajedničkom ostavštinom čovječanstva podložne kontroli i upravi Svjetske Vlade.
• Proglašavanje polarnih kapa i okolnog polarnog područja uključujući kontinent Antarktiku, ali ne zaleđena područja koja pripadaju određenim narodima, svjetskim teritorijem te zajedničkom ostavštinom čovječanstva koja je podložna kontroli i u pravi Svjetske Vlade.
• Zabraniti posjedovanje, gomilanje, prodaju i upotrebu nuklearnog oružja, oružja za masovno uništenje te svih drugih vrsta vojne opreme i oružja.
• Osnovati sustave za zalihe hrane za sve građane svijeta.
• Razvijati i provoditi sve moguće aktivnosti definirane pod stavkom C-10 i C-12 prve provedbene faze.

Stavak E – Puna provedbena faza Vlade

1. Puna provedbena faza Vlade će se provesti kada se svjetski Ustav ratificira preliminarno ili konačno pod uvjetima (a) ili (b):
• Ratifikacijom 80% naroda ili više koji čine najmanje 90% naroda Federacije Zemlje, ili:
• Ratifikacijom koja uključuje 90% cjelokupnog građanstva Zemlje, unutar nacija koje su pristupile ratifikaciji ili unutar nacija koje su pristupile ratifikaciji zajedno s dodatnim izbornim ili administrativnim distriktima gdje se obavila ratifikacija izravnim referendumom kako je određeno člankom 17., stavkom A.
1. Kada se obavi puna provedbena faza Vlade, primjenjuje se sljedeće:
1. Izbori za članove Parlamenta se provode u svim izbornim i administrativnim distriktima gdje se izbori nisu održali već ranije. Članove Doma naroda izabire i imenuje nacionalno zakonodavstvo ili vlade naroda u kojima to nije obavljeno ranije.
2. Mandati članova Parlamenta i Doma naroda tijekom druge provedbene faze nastavljaju se i tijekom pune provedbene faze, osim za one koji su već odslužili petogodišnje mandate.
3. Mandati članova Parlamenta i Doma naroda koji služe manje od pet godina će se vremenski uskladiti s mandatima članova koji započinju u punoj provedbenoj fazi.
4. Drugih 100 članova Zastupničkog doma se izabiru postupkom određenim u članku 5. stavku E. Mandati članova Zastupničkog doma koji su izabrani ranije traju još pet godina od početka pune provedbene faze, dok oni članovi čiji mandati počinju od pune provedbene faze traju 10 godina.
5. Predsjedništvo i Izvršni kabinet će se rekonstituirati u skladu s odredbama u članku 6.
6. Svi organi svjetske Vlade će biti u potpunosti razvijeni i efikasni za administraciju i primjenu svjetskog zakonodavstva, zakona i odredbi ovog Ustava.
7. Svi narodi koji to već nisu ranije napravili će odmah predati oružje za masovno uništenje te sva druga vojna oružja i opremu Svjetskoj agenciji za razoružanje koja će odmah imobilizirati takvo oružje, prenamijeniti u korisne svrhe, reciklirati ili ga na drugi način uništiti.
8. Sve vojske i sve vojne snage će se u potpunosti razoružati, razvojačiti ili prenamijeniti u korisne svrhe.
9. Sve održive agencije Organizacije ujedinjenih naroda i druge održive međunarodne agencije utemeljene među narodnim vladama, zajedno s osobljem, sredstvima i resursima će se prenijeti u svjetsku Vladu i rekonstituirati i integrirati u korisne organe, odjele, agencije, urede, institute i odbore svjetske Vlade.
10. Svjetski Parlament i Izvršno tijelo će nastaviti razvijati aktivnosti i projekte koji su započeti u drugoj provedbenoj fazi uz potrebne amandmane. Također će nastaviti s punim programom rješavanja svjetskih pitanja i radit će u skladu s dobrobiti svih građana Federacije u skladu s ovim Ustavom.

Stavak F – Troškovi ratifikacije

Rad i troškovi privatnih osoba za postignuća ratifikacije Ustava su priznati kao legitimni troškovi za osnivanje svjetske vlade od koje će imati dobrobit sadašnje i buduće generacije te će im se isplatiti dvostruki iznos nakon što 25 zemalja ratificira Ustav Federacije Zemlje. Isplate uključuju doprinos Svjetskoj vladinoj korporaciji za financiranje i druge troškove koje utvrdi Svjetska financijska administracija.

Članak 18. – Amandmani

1. Nakon završetka prve provedbene faze Vlade, amandmani ovog Ustava se mogu predložiti za razmatranje na dva načina:
• Običnom glasačkom većinom članova bilo kojeg od Domova Parlamenta
• Peticijama koje je potpisalo ukupno 200 000 ljudi s pravom glasanja iz ukupno najmanje 20 izbornih i administrativnih distrikta u kojima je Ustav konačno ratificiran.
1. Prolaz amandmana koji predlažu Domovi Parlamenta će zahtijevati apsolutnu dvotrećinsku većinu glasova svakog od triju Domova u zasebnom glasanju.
2. Amandman predložen narodnom peticijom će prvo zahtijevati običnu glasačku većinu Parlamenta koji će biti obvezan glasati o predloženom amandmanu. Prolaz amandmana će nakon toga morati proći dvotrećinsku glasačku većinu sviju triju Domova u zasebnom glasanju.
3. Povremeno, ali ne u razdoblju dužem od 10 godina nakon prvog sazivanja Parlamenta za prvu provedbenu fazu i svakih 20 godina poslije toga, članovi Parlamenta će se sastati na posebnom zasjedanju na kojem će se održati Ustavna konvencija za vođenje procjene Ustava kako bi se razmotrili i predložili mogući amandmani za koje će potom morati proći odredbe klauzule 2. članka 18.
4. Ako se prva provedbena faza ne obavi do 1995. godine onda privremeni Parlament kako je određeno člankom 19. može održati drugo zasjedanje Odbora kako bi procijenili Ustav i razmotrili moguće amandmane prema postupcima koje ustanovi privremeni Parlament.
5. Osim amandmanima spomenutima u ovom Ustavu, ni jedan dio Ustava se ne smije izdvajati, ukidati ili mijenjati ni u koju svrhu.

Članak 19. – Privremena svjetska Vlada

Stavak A – Radnje koje treba poduzeti Odbor za Ustav

Nakon što Odbor usvoji svjetski Ustav, Odbor i agencije će raditi na sljedećem:
1. Izdati poziv svim narodima, zajednicama i ljudima na Zemlji za ratifikaciju Ustava svjetske Vlade.
2. Osnovati sljedeće pripremne komisije:
• Komisiju za ratifikaciju
• Komisiju za svjetske izbore
• Komisiju za razvoj
• Komisiju za razoružanje
• Komisiju za svjetska pitanja
• Komisiju za imenovanje
• Komisiju za financiranje
• Posebnu komisiju za svako od nekoliko važnih svjetskih pitanja
• Druge komisije koje bi mogle biti važne za funkcioniranje privremene svjetske Vlade.
1. Održati zasjedanja privremenog Parlamenta kada je to moguće pod sljedećim uvjetima:
• Tražiti obveznu prisutnost 500 ili više delegata koji predstavljaju ljude iz 20 zemalja s pet kontinenata koji imaju akreditive definirane člankom 19. pod stavkom C.
• Minimalni iznos financiranja potreban za organizaciju privremenog Parlamenta se daje na ruke ili u zalog.
• Prikladne lokacije se potvrđuju najmanje 9 mjeseci unaprijed osim ako hitni uvjeti ne zahtijevaju da se to obavi ranije.

Stavak B – Djelovanje pripremnih komisija

1. Komisija za ratifikaciju provodi svjetsku kampanju za ratifikaciju Ustava kako bi narodne vlade obavile preliminarnu ratifikaciju uključujući i narodno zakonodavstvo i kako bi se obavila konačna ratifikacija u kojoj će sudjelovati i zajednice. Komisija za ratifikaciju će nastaviti s radom dok se ne provede puna provedbena faza Vlade.
2. Svjetska Komisija za izbore priprema privremenu svjetsku kartu izbornih i administrativnih distrikta i regija koje se mogu mijenjati tijekom prve i druge provedbene faze te priprema i nastavlja s planovima za izbor članova Parlamenta za Sabor i Zastupnički dom. Komisija za izbore će u određenom razdoblju prijeći u Administraciju za izbore i granice.
3. Nakon šest mjeseci, u državama koje se nisu odazvale na poziv za ratifikaciju, Komisija za ratifikaciju i Komisija za izbore mogu zajednički obaviti ratifikaciju Ustava narodnim referendumom a u isto vrijeme i izbor članova Parlamenta.
4. Komisija za ratifikaciju može predati Ustav na ratifikaciju sveučilištima i fakultetima diljem svijeta.
5. Komisija za razvoj priprema program Svjetske organizacije za razvoj gospodarstva kako bi služila svim narodima koji su ratificirali Ustav, a posebno nerazvijenim zemljama te će početi djelovati kada se utemelji privremena svjetska Vlada.
6. Svjetska komisija za razoružanje priprema planove za organizaciju Agencije za razoružanje koja će početi djelovati kada se utemelji privremena svjetska Vlada.
7. Komisija za svjetska pitanja priprema plan hitnih svjetskih pitanja s dokumentacijom za moguće djelovanje svjetske privremene Vlade i svjetskog privremenog Parlamenta.
8. Komisija za imenovanje prije sazivanja Parlamenta priprema popis kandidata za Predsjedništvo i Izvršni kabinet privremene Vlade.
9. Komisija za financiranje će raditi na načinima i sredstvima financiranja privremene svjetske Vlade.
10. Nekoliko komisija za određena svjetska pitanja će raditi na pripremi predloženih mjera za svako pitanje za predstavljanje privremenom Parlamentu.

Stavak C – Ustroj privremenog svjetskog Parlamenta

1. Privremeni svjetski Parlament će činiti sljedeći članovi:
1. Svi oni koji su ovlašteni kao delegati na zasjedanjima Ustavnog Odbora 1977. i 1998. godine kao i na svim prethodnim zasjedanjima privremenog svjetskog Parlamenta i oni koji ponovo potvrde svoju potporu za Ustav Federacije Zemlje.
2. Osobe koje imaju dovoljan broj potpisa prikupljenih peticijama ili koje odaberu nevladine organizacije koje usvoje odobrene odluke za ovu svrhu ili koje su na neki drugi način ovlašteni prema uvjetima određenima pozivom koji se može izdati za sazivanje zasjedanja privremenog svjetskog Parlamenta.
3. Članovi svjetskog Parlamenta za Sabor koji su izabrani iz izbornih i administrativnih distrikta prije zasjedanja privremenog Parlamenta. Članovi Parlamenta za izabrani za Sabor se mogu i dalje izabirati za Privremeni svjetski Parlament dok se ne obavi Prva provedbena faza Vlade.
4. Članovi svjetskog Parlamenta za Dom naroda koje su izabrala narodna zakonodavstva ili narodne vlade do zasjedanja privremenog Parlamenta. Članovi Parlamenta za Dom naroda se mogu i dalje izabirati za Parlament dok se ne obavi prva provedbena faza Vlade.
5. Sveučilišta i fakulteti koji su ratificirali Ustav mogu izabrati kandidate svjetskog Parlamenta za Zastupnički dom. Sabor i Dom naroda onda mogu zajednički izabrati do 50 članova koji će služiti u zastupničkom domu privremene Vlade.
1. Članovi privremene Vlade pod kategorijom a i b, kako je navedeno ranije u tekstu će služiti samo dok se ne provede prva provedbena faza, ali mogu i dalje biti valjano izabrani da služe kao članovi privremene Vlade tijekom prve provedbene faze.

Stavak D – Formiranje privremenog Izvršnog tijela

1. Čim se privremeni svjetski Parlament sastane izabire se novo Predsjedništvo za privremenu Vladu i Parlament među članovima koje kandidira Komisija za imenovanje.
2. Članovi privremenog svjetskog Predsjedništva služe trogodišnje mandate i privremeni Parlament ih može ponovo izabrati, no služit će samo dok se ne izabere Predsjedništvo prve provedbene faze privremene Vlade.
3. Predsjedništvo može dodatno imenovati članove Izvršnog tijela.
4. Tada će privremeni Parlament izabrati članove Izvršnog kabineta.
5. Predsjedništvo dodjeljuje ministarske položaje među članovima Izvršnog tijela i Predsjedništva.
6. Kada se točke 1.- 4. stavka D obave, proglasit će se privremena Vlada koja će služiti čovječanstvu.

Stavak E – Prvi potezi privremene svjetske Vlade

1. Predsjedništvo će uz konzultacije s Izvršnim tijelom, komisijama za određene svjetske probleme i svjetski Parlament definirati program za hitne svjetske probleme.
2. Privremeni Parlament će raditi na planu rješavanja svih svjetskih problema te će poduzeti sve mjere koje su prikladne i moguće u skladu s odredbama ovog Ustava.
3. Provedba i suglasnost sa zakonodavstvom koje propisuje svjetski Parlament će se tražiti dobrovoljno za uzvrat za ostvarene dobrobiti.
4. Ukoliko se smatra prikladnim i mogućim privremeni Parlament i Izvršno tijelo mogu poduzeti mjere određene stavkom C- 12, članka 17. za prvu provedbenu fazu Vlade.
5. Organizacija za razvoj gospodarstva i Agencija za razoružanje će uzajamno funkcionirati.
6. Svjetski Parlament i Izvršno tijelo svjetske Vlade će nastaviti s organizacijom rada privremenih organa i agencija ukoliko se to bude smatralo potrebitim i poželjnim a posebno onih određenih stavkom C-10 članka 17.
7. Nekoliko pripremnih komisija za svjetske probleme se mogu rekonstituirati kao administrativni odjeli privremene svjetske Vlade.
8. Vlada će u potpunosti djelovati u skladu s odredbama Ustava Federacije Zemlje.
(Ustav Federacije Zemlje se prvi put ratificirao na drugom zasjedanju Svjetskog ustavnog odbora održanom u Innsbrucku u Austriji 1977. Godine, a izmijenjen i ratificiran na četvrtom zasjedanju Odbora održanom u Troji u Portugalu u svibnju 1991. godine. Izmijenjeni i dopunjeni Ustav osobno ratificiraju uglednici iz cijelog svijeta dok se provodi kampanja za ratifikaciju.)

POZIV NA RATIFIKACIJU I KAMPANJU ZA IZBORE

Tijekom povijesti, a posebno tijekom zadnjih nekoliko stotina godina, tehnika se Ustavnog odbora razvijala i koristila u različitim uvjetima kao primjer za osmišljavanje ustava za demokratske vlade bilo da se stvaraju sasvim nove vlade ili da se mijenjaju već postojeće u mirnim i revolucionarskim slučajevima.

Ponekad bi takve odbore imenovale postojeće vlade. Ponekad i u idealnim okolnostima bi takve odbore izabirali elektorati glasanjem. Ponekad su se takvi odbori ustrojili i sastali u okolnostima u kojima je samo određen broj ljudi iz države ili područja zaista sudjelovao u izboru delegata. Samo manji dio elektorata je mogao sudjelovati u stvaranju nove demokratske vlade u uvjetima tiranije, političkih i drugih previranja; ili u odsutnosti nekih od organiziranih političkih sustava koji su mogli nadgledati glasanje cijelog potencijalnog elektorata ili za nastajanje nove vlade. U kasnijim je okolnostima iza Drugog svjetskog rata zatraženo organiziranje Ustavnog odbora koji će osmisliti ustav za demokratsku federacijsku vladu. Nikakva vlada ili vlast nije prethodila organizaciji ili nadziranju izbora za Odbor. Ne postoji nikakva izborna lista za takve izbore. Postojeće su se narodne vlade dosada pokazale nezainteresirane, nevoljne, neprijateljski raspoložene ili slično za sudjelovanje u imenovanju ili izboru delegata za takav Ustavni odbor unatoč brojnim pritužbama.

Pod postojećim uvjetima globalne anarhije, političkih previranja u mnogim dijelovima svijeta, zabranama i nefunkcioniranjima demokratskih izbornih procesa kao i u novim kriznim situacijama koje zahtijevaju izvanredne mjere kako bi čovječanstvo preživjelo, Udruženje svjetskog Ustava i Parlamenta kao i druga udruženja i organizacije osnovane 1945. su za demokratsku federalnu vladu osigurali ratifikaciju takvog Ustava.

Pod ovim uvjetima, Udruga svjetskog Ustava i Parlamenta ne zahtijeva organizirani Ustavni odbor od delegata koji su predstavnici i koje izabiru za takav odbor ili za sljedeći parlament. Jedino što se zahtijeva je da delegate i dobrovoljne sudionike u četirima zasjedanjima Ustavnog odbora čine i predstavljaju ljudi iz različitih dijelova svijeta koji su voljni, spremni i u mogućnosti da konstruktivno u uvjetima krize osmisle Ustav demokratske federalne svjetske vlade te da pokrenu prve težnje da se postigne rašireno razmatranje i ratifikacija te provedba takvog Ustava.

Vjerujemo da smo u ovim uvjetima obavili četiri zasjedanja Ustavnog odbora – prvi u kolovozu i rujnu 1968. godine u Interlakenu u Švicarskoj te u Wolfachu u Njemačkoj, drugi u lipnju 1977. godine u Innsbrucku u Austriji, treći od 1978.-79. u Colombu u Šri Lanki i četvrti u Troji u Portugalu u svibnju 1991.

Konačno, ova zasjedanja Ustavnog odbora su u potpunosti suglasna s poštovanim mišljenjem da demokratske vlade proizlaze iz inicijativa i pristanka ljudi koji će biti građani pod tom vladom. Ti ljudi u svakom trenutku imaju pravo srušiti ili smijeniti bilo koju vladu koja ne služi njihovoj dobrobiti te hitno inicirati novu vladu. Nikakva nadređena vlast ne postoji nad ovim ljudskim pravom, a posebno ne nad organizacijom i funkcioniranjem Ustavnog odbora ili demokratskog Parlamenta.

Stoga, nastavimo s globalnom ratifikacijom i izbornom kampanjom s molbom da ljudi ratificiraju Ustav Federacije Zemlje koji je stvoren na četirima zasjedanjima Ustavnog odbora. Pozivamo sve građane Zemlje da ratificiraju Ustav Federacije Zemlje izravnim referendumom i peticijom nakon izabiranja delegata za Dom naroda. Pozivamo sveučilišta, fakultete, crkve, znanstvene akademije i institute da ratificiraju Ustav i predlože kandidate za Zastupnički dom.

Nastavimo hrabro i ponizno u duhu u kojem su osmišljena zasjedanja Ustavnog odbora tražeći to s pravom u uvjetima svjetskih kriza, svjetskih političkih previranja i anarhije, s prepoznatim pravom i autoritetom ljudi da stvaraju demokratske oblike vlade koja će im pružiti sigurnost i dobro kao što je i određeno Ustavom Federacije Zemlje. Iako će se s vremenom uvidjeti da su ovom Ustavu potrebni određeni amandmani, priprema ga široko predstavništvo kvalificiranih ljudi te je već spreman za ratifikaciju i provedbu. Stoga, gradimo na ovom čvrstom temelju koji se priprema posljednjih 25 godina te ujedinimo zajedničke snage za ratifikaciju i provedbu. Najveći dio ovog iskaza pod nazivom ‘Rationale for World Constituent Assembly’ usvojen je na trećem zasjedanju Ustavnog odbora od 29. prosinca do 6. siječnja 1979. godine u Colombu u Šri Lanki.

Prijevod: Anđela Buljac za Nezavisni.hr

NAPOMENA: Tko god bio na vlasti, ‘lijevi’, ‘desni’ ili nezavisni, svi će oni na ovaj ili onaj način provoditi mjere kako bi se ostvarili ciljevi za ratifikacijom ovog Ustava.